ddl ld

Wat gaat met het Steinerbos gebeuren ?

AddThis Social Bookmark Button

Een aantal bezorgde inwoners en omwonenden hebben een ludieke brief ingestuurd inzake de onzekerheid over de toekomst van het Steinerbos. Deze tekst bevat naast de nodige kwinkslagen en een kritische maar terechte ondertoon. Onze partij is het in ieder geval volledig eens met de oproep voor transparantie, daadkracht en realisme ...lees daarom alles over "het sprookje") 

 

het sprookje

 

restitutie BTW is half werk

AddThis Social Bookmark Button

Vanaf 12 oktober 2015 correspondeert onze fractie met het college over vragen betrekking hebbende op de uitvoering van het gemeentelijk subsidiebeleid buitensport accommodaties, huurcontracten en gebruiksovereenkomsten. Tot op de dag van vandaag 25/03 zijn wij niet volledig en juist geïnformeerd.
Onze fractie heeft echter voet bij stuk gehouden en blijft dat doen totdat alle vragen zijn beantwoord. Wij zijn blij te vernemen dat de gemeente de gedupeerde clubs  middels een BTW restitutie gaat compenseren maar vragen ons tegelijkertijd af wat er met de rest van onze vragen gaat gebeuren. Zo is de verekening van huurachterstanden met subsidiegelden wat ons betreft "zeer ongebruikelijk" .

We blijven volharden in ons streven om de echte antwoorden boven tafel te krijgen.

Namens de fractie

Graad Coumans

 

 

 

 

 

Met de taxi stemmen !?

AddThis Social Bookmark Button

In de lokale pers bestaat nogal wat commotie over het feit dat de gemeente Stein - met het oog op het aanstaande Oekraïne referendum op 6 April- heeft besloten zes stemlokalen in de richten terwijl er dat tijdens reguliere verkiezingen drie keer zoveel waren. Voor veel mensen is de afstand naar het stemburo daarmee letterlijk en figuurlijk een brug te ver. Dat vinden ook wij van SB geen stijl. Onze Fractie stelt voor om op die dag dan maar een aantal taxibedrijven in te zetten om mensen uit de verschillende wijken naar de stemburo's te kunnen brengen. Dat kost dan een paar duiten......Maar dat mag de democratie ons wel waard zijn toch ?
Burgemeester Leurs - Mordang heeft ons voorstel in beraad.

 

De maat is vol

AddThis Social Bookmark Button

De fractie Steins Belang heeft in het College middels een brief laten weten "not amused" te zijn over de wijze waarop het Dossier Mergelakker in de doofpot wordt gehouden. SB tracht al maanden te achterhalen wat er is gebeurd met de betalingen van en naar verenigingen die het complex mergelakker sinds 2011 als hun domicile beschouwen. Uit eerdere stukken die - na lang aandringen - boven water zijn gekomen is gebleken dat gemeentelijke subsidies herhaaldelijk zijn verrekend met huurbedragen en energie voorschotten. Met name de vereniging Haslou zou in 2013 en 2014 anderhalfjaar geen huur hebben betaald voor het gebruik van het complex terwijl de gemeente de energiebetalingen in die periode gewoon bleef financieren. Tot overmaat van ramp hebben er herhaaldelijk verrekeningen plaatsgevonden met subisidies. SB wil graag weten hoe de vermenging van deze drie geldstromen tot stand is gekomen en wie daar verantwoordelijk voor is geweest. 

Steins Belang is zeer teleurgesteld in de adminstratieve puinhoop die als zodanig is gecreerd. Fractie voorzitter Graad Coumans :
"Dat het ambtelijk apparaat nu de grootste moeite heeft met het achterhalen van de feiten achten wij begrijpelijk, gezien de manier waarop de bedragen door elkaar zijn gehusseld. Er is niemand die er wijs uit komt. Maar de manier waarop onze vragen en brieven richting de doofpot worden gedirigeerd doet vermoeden dat er veel meer aan de hand is en dat bepaalde zaken niet op tafel mogen komen". 

 

Onderscheiding Jos Schouren

AddThis Social Bookmark Button

Jos Schouren verblijft momenteel nog in Hornerheide voor medische behandeling.
Door ziekte heeft Jos onlangs besloten te stoppen met zijn raadswerk, hetgeen eenieder diep betreurt
                                                                                                                                   

Leden, bestuur en raadsfractie van SB zijn echter zeer verheugd over het feit dat Jos onlangs in Hornerheide uit handen van onze burgemeester een Koninklijke onderscheiding in ontvangst heeft mogen nemen voor zijn grote- en zeer gewaardeerde inzet als raadslid voor de gemeente Stein en dat gedurende 14 jaar.

Namens Bestuur en fractie: een welgemeend PROFICIAT  JOS.

 

JOS SCHOUREN NEEMST ONTSLAG ALS RAADSLID

AddThis Social Bookmark Button

Op 5 januari 2016 heeft ons raadslid Jos Schouren aan de voorzitter van de Gemeenteraad, mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang, verzocht hem ontslag te verlenen van het raadslidmaatschap per 3 februari 2016.

De reden voor het ontslag is de langdurige ziekte van Jos.

 

Het bestuur en de raadsfractie van Steins Belang hebben tijdig kennis genomen van het besluit van Jos en respecteren dat.

Jos was gedurende 14 jaren actief als raadslid in Stein. Met overtuiging en gedrevenheid zette hij zich in voor de belangen van de burgers en verenigingen in onze gemeente.

Jos geniet groot vertrouwen bij vele burgers die bij regelmaat een beroep op hem deden en nog doen voor hulp en advies.

Steins Belang zal de inzet van Jos zeker gaan missen.

 

Zodra de gezondheid van Jos het toe laat zullen wij op een gepaste wijze afscheid van hem nemen als raadslid.

Wij danken Jos voor zijn voor zijn jarenlange grote inzet en de prettige samenwerking,

 

 

 De Raadsfractie Steins Belang:

 

Graad Coumans, fractievoorzitter

Eef Janissen

Paul Lardenoije

 

Namens het bestuur:

Tom Keulen, voorzitter

 

vragen huishoudelijke hulp regeling

AddThis Social Bookmark Button

In een krantenbericht van dagblad De Limburger van 22 oktober 2015'onder de kop: "Regio zet mes in huishoudelijke hulp" heeft de Fractie SB kennis genomen van de aankondiging van verdere aanscherping van de regeling voor toekenning huishoudelijke hulp per 1 april 2016. Het betreffende artikel, waarin wethouder mevrouw Verblakt van de gemeente Sittard-Geleen spreekt namens de regio, waartoe ook Stein behoort, roept voor onze gemeente enkele vragen op.

Berichtgeving op deze wijze en met die algemene inhoud maakt inwoners van Stein, deels ten onrechte, ongerust.

Om die reden vroeg de fractie SB het college om opheldering te verschaffen op enkele vragen:

Is het budget van de 3D's en in het bijzonder de spaarpot voor de huishoudelijke hulp in onze gemeente reden om ook voor Stein per 1 april 2016 stevig te bezuinigen op huishoudelijke hulp?
Als dat het geval is kunt u dan bij benadering aangeven hoeveel cliënten een dergelijke maatregel in 2016 treft?
Welk bedrag wenst u eventueel binnen te halen voor 2016 en volgende jaren met deze maatregel?
Als de zorg voor de bekostiging van de huishoudelijke hulp voor Stein van een andere orde is kunt u dan zorg dragen voor een andere en duidelijker informatie naar de toekomst voor wat Stein betreft?
Kunt u op korte termijn onze burgers uitvoerig en juist informeren over wat voor Stein op dit beleidsonderdeel per 1 april 2016 aan de orde is?

 

Huur Mergelakker

AddThis Social Bookmark Button

mergelakkerGeachte College,

Op 12 september 2014 stuurden wij u een brief over bovengenoemd onderwerp. Op 14 oktober 2014 ontvingen wij uw antwoord op een negental door ons gestelde vragen, waarvoor onze dank.

Om te vernemen of er vooruitgang is gemaakt met betrekking tot het oplossen van nog aanwezig zijnde belemmeringen om tot het afsluiten van huurcontracten met RKSV Haslou en LTV Elsloo te komen, stellen wij hierbij de volgende vragen:

 1. Is er door RKSV Haslou vanaf de ingebruikname van de nieuwe accommodatie (voetbalvelden) sinds 2010 huur betaald en tot welk bedrag?
 2. Was er nog een huurachterstand van voorheen op de oude locatie en tot welk bedrag?
 3. Als er sprake is van huurachterstand willen wij weten of er een betalingsregeling is getroffen en welke?
 4. Deze vragen gelden eveneens voor het gebruik van de kleedaccommodatie vanaf mei 2011.
 5. De hierboven gestelde vragen gelden eveneens voor het gebruik van de tennisbanen door LTV Elsloo vanaf mei 2011 en de kleedaccommodatie vanaf juli 2011.
 6. Wat is er nu wel of niet geregeld met betrekking tot de huurbetaling voor de kantines?
 7. Is het motief van LTV Elsloo inzake het niet nakomen van diverse toezeggingen voor verenigingen door de gemeente aan LTV Elsloo bijgelegd en wat is dan de precieze uitkomst?
 8. Hebben de overleggen, respectievelijk met RKSV Haslou op 17 september 2014 en met LTV Elsloo begin oktober 2014 geleid tot ondertekening van huurcontracten?
 9. Ten slotte willen wij weten hoe het college is omgegaan met subsidiebetaling over boven genoemde periodes? Heeft er wel of niet verrekening plaats gevonden?
 10. Ook vernemen wij graag de huidige standen van mogelijke achterstallige betalingen van huur in dezen.

Rekenend op uw spoedig antwoord,

Namens de raadsfractie Steins Belang

Graad Coumans.

 

Aanbesteding schippersbeurs

AddThis Social Bookmark Button

Onderstaande brief aan het college van B&W werd deze week verstuurd.

 

Onderwerp: Amendement/wijzigingsvoorstel aanbesteding museum “De Schippersbeurs”.

Stein, 13 september 2014.

Geacht College,

De raadsfractie van Steins Belang verzoekt uw college en de overige raadsfracties beleefd doch dringend om de nu lopende aanbesteding te stoppen en een nieuwe aanbesteding op te starten en dit op de kortst mogelijke termijn.

Onze fractie heeft aan twee ter zake deskundigen de huidige ontstane situatie voorgelegd. Wij hebben daarbij nadrukkelijk ingebracht dat het raadsvoorstel zoals ter advisering in de commissie MZ voorgelegd:

 1. Het verzoek behelst om € 113.000,- extra krediet te voteren omdat de aanbesteding zoals dat is geschetst hoger uitvalt.
 2. Het feit dat niet gekozen is voor de laagste (goedkoopste) inschrijving en het feit dat twee van de vijf indieners van een offerte voor de te realiseren uitbreiding c.q. verbouwing van de Schippersbeurs voortijdig zijn afgehaakt.

Wij hebben het advies gekregen en nemen dit graag over als een wijzigingsvoorstel dat wij bij dezen aan het college en de raad willen voor leggen t.w.:

 1. Stop de huidige aanbesteding vanwege een te hoge overschrijding van het beschikbare krediet.
 2. Start per omgaande een nieuwe aanbesteding

Als motivatie voor deze adviezen is onze fractie gewezen op het gemis c.q. gevaar voor onvoldoende concurrentie bij het wegvallen van twee offertes in combinatie met het kiezen voor niet de laagste (goedkoopste) inschrijving.

Wij willen ons zo blijven inzetten voor een uitbreiding van de accommodatie Schippersbeurs in Elsloo tegen een acceptabel kostenplaatje voor alle partijen in de raad.

Wij vragen u om dit wijzigingsvoorstel als amendement door te sturen aan alle raadsfracties en rekenen op de medewerking en steun in deze van uw college en alle overige raadsfracties.

Met vriendelijke groeten,

Namens Steins Belang

Graad Coumans, fractievoorzitter.

 

Jaarverslag Steinerbos

AddThis Social Bookmark Button
steinerb1De Steinerbos B.V. publiceerde onlangs haar publicitair jaarverslag 2013. Ondanks een slecht voorjaar met veel regen en een te lage temperatuur werd door grote inzet van het team van medewerkers een positief bedrijfsresultaat bereikt van € 347.342,00 netto. Dit resultaat bevestigd weer dat o.a. met de verzelfstandiging van ons Steinerbos de juiste keuze is gemaakt.
Steins Belang wijst er op dat nog een aantal plannen in uitvoering en voorbereiding zijn zoals:
 • De afronding van de bouw van het nieuwe 3-baden binnenzwembad met een geplande opening begin 2015.

 • Het opknappen van het park c.q. bosgedeelte en de vijvers.

 • Het aanleggen van een eigen goedkopere watervoorziening door zelf water aan de bodem te onttrekken.

 • En niet te vergeten een binnen speelgelegenheid voor de jeugd van Stein en omgeving.

Wat dit laatste betreft ijvert Steins Belang voor realisering van deze voorziening in het gebouw van het huidige binnenbad, mogelijk met een aanbouw. Voordelen van deze locatie zijn: geen afbraak en kapitaalvernietiging, ruimte voor parkeren en goede bereikbaarheid. Ook wordt op deze wijze aantasting van het groene bosgedeelte voorkomen.
Daar blijft Steins Belang zich voor inzetten: verruiming van de service en verder terugdringen van het exploitatietekort.
 

 

 

Waar zijn de speeltoestellen gebleven ?

AddThis Social Bookmark Button

Steins Belang en de bewoners van de buurt Kamperstraat / Tripstraat in Nieuwdorp hebben verbaasd gereageerd op het weghalen van de speeltoestellen op het trapveldje tussen de appartementen aldaar. De buurt is (was) trots op hun speeltuintje en het speelveldje dat, vooral in het voorjaar, zomer en najaar fungeerde als een echte ontmoetingsplaats. De participerende bewoners zorgden zelf voor toezicht en onderhoud en afvoer van vuilnis. Het speeltuintje werd vooral bezocht door kids van 2 tot 12 jaar. 
De Gemeente heeft in Oktober een brief gestuurd naar de omwonenden waarin werd aangegeven dat het speeltuintje opgeruimd zou worden met oog op de veiligheid van de toestellen. Omdat verdere uitleg ontbreekt en omdat er geen perspectieven voor de toekomst worden vermeld , zijn de bewoners not amused en eisen ze dat het speeltuintje - een gezonde speelvoorziening en een ideale plek voor sociale contacten - zo snel mogelijk terugkeert in hun wijk. 

Zowel autochtone als allochtone kids uit de buurt kwamen geregeld samen . Zij speelden daar en picknickten er en dat zorgde voor veel plezier en goede onderlinge contacten. Het buurtcomite onder aanvoering van mevr Steps heeft met ondersteuning van de fractie SB inmiddels overleg gevoerd met wethouder Janssen. Mevrouw Steps is inmiddels een handtekeningenactie gestart en de buurt gaat ook nog contact opnemen met Maaskant Wonen.
De wethouder beloofd e.e.a. na te gaan en zegt toe dat de buurt vóór de kerstdagen 2015 geïnformeerd worden over “hoe nu verder”.
Steins belang zal er op toezien dat dit gebeurd !

 

Toekomst zwembadgebouw

AddThis Social Bookmark Button

Onderstaand een brief die de raadsfractie van Steins Belang stuurde met het oog op de toekomst van het zwembadgebouw aan de Dieterenstraat.

zwenbad6Geacht College, Raad,

Naar verwachting zal over enkele weken het nieuwe panorama zwembad in onze gemeente in gebruik worden genomen. Tegelijkertijd vervalt de functie voor het oude zwembad aan de Dieterenstraat.

Dit oude zwembadgebouw is onderdeel van de, door Steinerbos B.V., gehuurde objecten in het recreatie- oord Steinerbos en is uitsluitend te gebruiken voor recreatie doeleinden.

De aangegane huurovereenkomst heeft een looptijd van 21 jaar en is ingegaan op 1 januari 2013.

Het is nu nog niet te laat om de juiste keuze te maken voor de toekomst van dit gebouw.

Een mogelijkheid is: sloop van het huidige zwembadgebouw met als gevolg kapitaalsvernietiging (afschrijving resterende kapitaalslasten) en betaling van reeds in de gemeentebegroting opgenomen sloopkosten.

De raadsfractie Steins Belang kiest daar niet voor. Wij kiezen, zoals eerder in een tweetal brieven aan uw college aangegeven, voor hergebruik van het oude zwembadgebouw in een passende recreatie functie van indoor speelgelegenheid, tevens slechtweer accommodatie, als toevoeging aan het Steinerbos.

Lees meer...

 

Vragen Mergelakker

AddThis Social Bookmark Button

Onderstaande brief over het Mergelakker complex werd afgelopen week verstuurd.

Stein, 12 september 2014.

Onderwerp: antwoord vraag 4 in uw brief dd. 10-09-14, kenmerk 14uit 06740

Geacht College,

N.a.v. het gestelde in uw antwoord op bovengenoemde vraag met betrekking tot het complex Mergelakker Elsloo hebben wij de volgende vragen aan uw college:

 1. Sinds welke datum hebben de sportverenigingen RKSV Haslou en LTV Elsloo de accommodatie in gebruik genomen of gekregen?
 2. Op welke datum is van gemeentewege de concept gebruikersovereenkomst aan partijen ter ondertekening aangeboden?
 3. Op welke data hebben overleggen plaats gevonden met afzonderlijke partijen om tot overeenstemming te komen door middel van een gebruikersovereenkomst?
 4. Kunt u een exacte omschrijving geven van de motieven van afzonderlijke verenigingen om tot op heden niet over te gaan tot het sluiten van gebruikersovereenkomsten?
 5. Op welke datum is de arbitragezaak betreffende de afwikkeling van het faillissement van de hoofdaannemer gestart? Wanneer (op welke datum) is dit traject afgesloten?
 6. Welke waren of zijn de bouwkundige gebreken zoals bij de oplevering geconstateerd welke een belemmerende rol zouden hebben gespeeld bij de pogingen om te komen tot het afsluiten van gebruikersovereenkomsten?
 7. Zijn de geconstateerde problemen bij oplevering inmiddels opgeheven? Welke problemen zijn nog niet opgelost en wat is daar de reden van?
 8. Op welke datum heeft de uitspraak van de Raad van Arbitrage plaats gevonden? Kunt u de tekst van die uitspraak als zodanig nogmaals voor de raad c.q. de commissie MZ ter inzage leggen?
 9. Is mogelijk verschil van mening tussen gemeente en verenigingen over de gevraagde huurprijs voor de accommodatie een reden voor het niet afsluiten van overeenkomsten? Als dit het geval is, kunt u dan aangeven welke de verschillen zijn in opvatting over de te betalen huurprijzen?

Wij achten een snelle en duidelijke beantwoording van onze vragen noodzakelijk om ons een juist beeld te kunnen vormen over deze te lang slepende kwestie.

Namens de fractie Steins Belang,

Graad Coumans, fractievoorzitter.

 

Brief over Schippersbeurs

AddThis Social Bookmark Button

schippersbeursGeacht College,

 

Het is erg stil voor wat betreft de uitbreiding/verbouwingswerkzaamheden van het museum De Schippersbeurs in Elsloo. De fractie Steins Belang wil graag van u vernemen welke zaken de al lang verwachte start van de werkzaamheden nog in de weg staan.

 

Bij behandeling in de commissie en raad is uitvoerig stil gestaan bij de problematiek met o.a. omwonenden. Ook werd er op aangedrongen om anders én beter te communiceren over de voortgang.

Onze raad heeft uiteindelijk groen licht gegeven voor de bouw binnen bepaalde financiële kaders. Getracht zou worden de bouw gelijk te laten starten met de uitbreiding van het archeologisch reservaat in Stein.

Wat dit laatste betreft is de bouw op 19 mei gestart en heeft wethouder Fiddelers op 20 mei het bouwbord onthuld.

 

Van de bouw in Elsloo horen we echter helemaal niets. Is dat die verbeterde communicatie?

Graag ontvangen wij uitleg over wat precies de reden is waardoor de bouw nog steeds niet gestart is.

Hoe lang de vertraging nog op zich laat wachten?

Waarom zijn of worden de raad en commissie niet geïnformeerd over dit ervaren uitstel?

 

Rekenend op een spoedig antwoord.

Namens de fractie Steins Belang

 

 

Graad Coumans (fractievoorzitter)

 

 

RAADSVERGADERING VAN 3 juli 2014

AddThis Social Bookmark Button

gemeenteIn deze vergadering werd o.a. vastgesteld:

 1. De jaarrekening 2013 met een batig saldo van € 323.000. Besloten werd om hiervan € 172.000 door te schuiven naar het jaar 2014 voor zaken die in 2013 gepland waren maar niet in dat jaar zijn uitgevoerd. Van de in 2013 ontvangen transitiegelden €  124.000 toe te voegen aan de reserve 3D (Sociaal Domein) omdat we de gemaakte uitvoeringskosten personele inzet met eigen middelen voor gefinancierd hadden en € 27000 toe te voegen aan de algemene reserve.
 2. De bestuurs-rapportage 2014 werd conform het voorstel van het college met een voorlopig batig saldo van € 478.000 over 2014 vastgesteld.
 3. De kadernota 2015 werd vooral door de oppositie partijen als inhoudsloos bestempeld. Voor de begrotingsvergadering 2015 zal middels een notitie een nadere uitwerking van wensen uit, u raad het al, een nog onduidelijk coalitieakkoord  worden voorgelegd te besluitvorming via de adviescommissies aan de raad. Deze stukken werden eerder uitvoerig in de diverse advies commissies van de raad besproken.
 4. De begroting van Vixia werd met een meer dan kritische noot vanwege te late aanrijking aan de raad zonder indiening van zienswijze vastgesteld. Mede naar aanleiding van die begroting werden een fiks aantal vragen gesteld, o.a. over de beperking van de vervoersregeling voor woon-werk verkeer van WSW’ers in relatie met de onkosten vergoedingsregeling van de ambtenaren die in dienst zijn van de B.V. Vixia. De antwoorden van Vixia op deze vragen bleken vooral voor de fractie Steins Belang onvoldoende. Fractievoorzitter Graad Coumans is echter toch akkoord gegaan met de voorliggende begroting 2015 al is het maar om verscherpt toezicht van de provincie te voorkomen. Na het zomerreces gaat Steins Belang andermaal aan de slag om verantwoording bij Vixia te vragen over o.a. de vervoersregeling en over de onduidelijkheid over de tewerkstelling van mensen uit de regeling WWB (Wet Werk en Bijstand). Met name over voorwaarden en condities voor plaatsing bij Kans B.V. Van Vixia verwachten wij hier nadere informatie over.
 5. Raads-breed werd een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen:
 • middels een voorzet van uit de commissie Sociaal Domein in Stein een voorbeeld te geven voor regionale samenwerking op het gebied van beleid en uitvoering van de 3D’s.
 • de raden van de vier gemeenten in onze regio te betrekken bij het maken van goede afwegingen in het voortraject van verdere besluitvorming.
 
AddThis Social Bookmark Button

Lid worden

Agenda

<<  Februari 2017  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728     

Wie is online

We hebben 13 gasten online