De coalitiepartners van Stein geven een gezamenlijke reactie op de brief van CMB

Bijgevoegd de brief met antwoorden aan CMB.

Aan de fractie CMB
Postbus 72
6170 AB Stein

Stein, 13-02-2020

Geachte collega’s van de fractie CMB,

U heeft de gemeenteraad van Stein een brief aangaande de toekomstige huisvesting van de scholen in Elsloo gestuurd. U spreekt de coalitie van de gemeente Stein in deze brief aan.

Onderstaand vindt u alineagewijs onze reactie:

 • Met deze brief spreken wij onze grote teleurstelling uit over de wijze waarop het college, samen met het schoolbestuur Kindante en de coalitiepartijen DOS-CDA-SB en VVD, de toekomstige huisvesting van de scholen binnen de kern Elsloo vorm willen geven.

Reactie coalitie:

Het college en de raad geven geen vorm aan de toekomstige huisvesting van de scholen in Elsloo. Dit gebeurt naar aanleiding van de FER, die in augustus 2017 van kracht ging na een unanieme aanbeveling van de medezeggenschapsraad. Kindante handelt nog steeds conform deze rapportage waarbij Elkerlyc als eerste teruggegeven zou worden en De poolster als 2e. Voor de inhoudelijke redenen van Kindante hiervoor verwijzen wij naar de FER. De CMB fractie blijft maar zaken door elkaar gooien: de gemeente gaat NIET over schoolinhoudelijke zaken waartoe ook het teruggeven van locaties behoort.

 • Bij herhaling - maar helaas tevergeefs - hebben wij als CMB in de raad gepleit om de St. Augustinusschool aan de Mgr. Darbergstraat te onttrekken aan het onderwijs, omdat op deze gronden unieke mogelijkheden zijn om invulling te geven aan de (noodzakelijke) behoefte voor zorgwoningen. Het ontstane tekort voor onze ouderen kan daarmee effectief en daadwerkelijk worden teruggedrongen.

Reactie coalitie:

Deze pogingen zijn medio juni 2019 voor het eerst gehoord in de oordeelsvormende vergadering rondom het accommodatiebeleid. Na een stilte periode was het afgelopen maand echter opeens weer een item in de raad. De raad is echter al ruim 2 jaar op de hoogte van de teruggave van scholen (en welke dat dan zijn). Het feit dat de CMB fractie op de stoel van Kindante gaat zitten en woningbouw een hogere prioriteit geeft dan onderwijsinhoudelijke argumenten van Kindante geeft ons een wrang gevoel. Tevens vragen wij ons af waar de CMB fractie de wijsheid die beschreven wordt in het kader van noodzakelijke behoefte voor zorgwoningen en alle conclusies daaromtrent vandaan haalt. Voorts kan op de plek van de Poolster, 150 meter verderop ook goed gebouwd worden (als dit de wens is).

 • Wij, alsook met ons vele inwoners, hebben nooit begrepen waarom de gemeente nu de voor onze kinderen meest veilige, bereikbare en ideaal gelegen school “de Poolster “ (bij het Maaslandcentrum) wil gaan onttrekken aan het onderwijs. En de keuze gemaakt is om de de St. Augustinusschool (hoek Mgr. Darbergstraat/Charles de Gavrestraat) voor de toekomst te bestemmen als toekomstige onderwijsvoorziening.

Reactie coalitie:

Over welke inwoners spreekt u? En u schrijft: “nooit begrepen”, was u er niet bij in de raad vanaf augustus 2017, toen de FER en alle consequenties daarvan door de raad geleid zijn? De stellingen over bereikbaarheid, veiligheid etc. over de Poolster zien wij graag feitelijk gestaafd, daar wij u hierin niet volgen. De gemeente Stein onttrekt geen school aan het onderwijs, dat doet Kindante. Als laatste: De Augustinusschool wordt door Kindante aangehouden als locatie en dus simpelweg niet teruggegeven.

 • Regeren is vooruitzien.

Reactie coalitie:

Ruim 2 jaar niet opletten en nu opeens voor verkiezingsgewin een item tot probleem bombarderen heeft niks met vooruitzien te maken.

 • Het behouden van de St. Augustinusschool is naar onze mening een historische vergissing en levert nu al veel parkeerproblemen op in de directe omgeving . Dagelijks zijn er verkeersonveilige situaties en deze zullen alleen nog maar gaan toenemen met ingang van het nieuwe schooljaar. Aangezien veel meer kinderen noodgedwongen gebruik moeten gaan maken van deze school.

Reactie coalitie:

Graag zien wij de parkeerproblematiek en de verkeersonveilige situaties feitelijk inzichtelijk gemaakt. Het toenemen van deze onveiligheid verwachten wij, bij juist verkeersgedrag van weggebruikers, niet. We gaan immers van 3 naar 2 locaties waardoor de bewegingen minder worden. Overigens gaat verreweg het leeuwendeel van de kinderen vanuit de Poolster een plek krijgen in de St. Jozefschool.

 • Zeker nu de gemeente nabij het Maaslandcentrum een nieuwe binnensportvoorziening wil gaan realiseren ter vervanging van de te slopen gymzaal aan de Mgr. Darbergstraat en de sportzaal aan de Joh. Riviusstraat, zouden deze laatste locaties vervolgens goed ingezet kunnen worden op huisvesting voor jongeren. Waar ook grote vraag naar is, zoals blijkt uit diverse relevante onderzoeken.
  Het zou voor de hand gelegen hebben om rondom het Maaslandcentrum onderwijs en sport te centraliseren zodat de gemeente aan de Mgr. Darbergstraat unieke mogelijkheden had om op korte termijn snel stappen te kunnen zetten rondom te realiseren van zorgwoningbouw voor onze ouderen. En met de sloop van de gymzaal aldaar kon men tevens de bestaande parkeerproblematiek in de omgeving van de Mgr. Darbergstraat verbeteren. Een combinatie van factoren die naar onze mening een groter gemeentelijk belang diende.

Reactie coalitie:

Een binnensportvoorziening naast de poolster realiseren is inderdaad mogelijk, echter vanwege de omvang (minimaal 1.000 m2) maar op één plek, te weten aan de noord-west zijde van de school. Dit betekent voor omwonenden dat zij aan de directe overzijde van de straat een (minimaal) 7 meter hoog gebouw krijgen. Hoe zat dat ook alweer met bouwhoogte en het CMB? Jongerenhuisvesting op de plek van de sportzalen kan, maar hoe zit het dan met parkeerdruk?

 • Als CMB hebben wij afgelopen raadsvergadering een uiterste poging gedaan door een motie in te dienen om het tij -tijdig- te keren waarbij we nogmaals uitdrukkelijk hebben aangedrongen op een heroverweging om “de Poolster” in stand te houden als toekomstige onderwijslocatie.
  In deze raadsvergadering hebben de overige fracties aangedrongen onze motie te behandelen in combinatie met de te houden woonconferentie op 4 maart a.s.

Reactie coalitie:

De CMB fractie heeft zelf gekozen de motie aan te houden, daarmee ligt er geen opdracht voor het college en kan zij niet anders dan doorgaan waarmee zij bezig is. Daarnaast is het alleen aan Kindante om te bepalen waar zij hun onderwijshuisvesting handhaven. De motie was, zoals de portefeuillehouder al aangaf, op dit punt onuitvoerbaar. Óók met druk op Kindante.

 • Maar wat schetst onze grote verbazing?
  Direct na de bewuste raadsvergadering verscheen van het college een Raadsinformatiebrief en een artikel in “de Limburger” waaruit ons duidelijk werd dat die heroverweging helemaal niet meer aan de orde is omdat men de “de Poolster” in augustus gaat onttrekken aan het onderwijs. Opnieuw een bewijs dat het ontbreekt aan constructief overleg bij de coalitiepartijen DOS-CDA -SB en VVD.

Reactie coalitie:

Deze communicatie komt vanuit Kindante, de juridisch eigenaar, die over haar gebouwen gaat. Het college heeft u deze informatie niet willen onthouden en direct een RIB aan u gestuurd. Dat vinden wij constructief en voldoet aan de opdracht van actieve informatie voorziening.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de coalitiepartijen DOS, CDA, SB en VVD de fractievoorzitters

Peter Claessen

Eric Bours

Noud Claessens

Frank Dassen

 

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

LimburgerStein

© - Steins Belang.

/ brainy.nl \