Jaarrekening 2019 en Berap 2020

Inhoudelijke brief Steins Belang inzake de jaarrekening 2019 en begrotingen.
Geachte voorzitter kijkend naar de jaarrekening 2019 constateren wij als fractie dat het jaar 2019 niet sluitend is afgesloten. Dit in tegenstelling tot andere jaren, is er gebroken met de traditie van overschotten en sluitende jaarrekening. We zullen alerter moeten zijn en wij hopen dat dit volgende jaar anders zal zijn.  

Jaarrekening 2019

De jaarrekening 2019 sluit met een beperkt negatief resultaat van ongeveer 57.000 euro, dit in tegenstelling tot voorafgaande jaren. Het tekort wordt veroorzaakt door een aantal incidentele tegenvallers en tevens zien wij een stijging van de kosten in het sociaal domein.

Wel constateren wij als fractie dat een overgroot deel van de in 2019 beoogde doelstellingen zijn behaald en hier zijn wij dan ook trotst op.

De accountant concludeert met betrekking jaarrekening 2019.

In de controle op het Sociaal Domein hebben we geen fouten vastgesteld. De

Basisregistraties van gemeente Stein waarborgen in voldoende mate de betrouwbaarheid van de zorglasten. Mede door externe invloeden hebben we slechts onzekerheden geconstateerd. De totale onzekerheden voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid in het Sociaal Domein bedragen respectievelijk €55.097 en €387.431.

  1. Onzekerheid prestatielevering pgb -gelden als gevolg van een onderuitnutting van 13,07% ten opzichte van het budget.
  2. Onzekerheid op gebied van prestatielevering bij WMO ad €163.274;
  3. Onzekerheid op gebied van prestatielevering bij WMO als gevolg van onvoldoende controle-informatie over de deskundigheid van de zorgaccountant.
  4. Onzekerheid rechtmatige bestedingen sociale uitkeringen BBZ en IOAZ.

Die aanbevelingen nemen wij als Steins Belang serieus en wij vertrouwen erop dat het College de aanbevelingen van de accountant overneemt.

Het weerstandsvermogen van de gemeente wordt door de accountant in het rapport omschreven als uitstekend.

Er is voor onze fractie geen beletsel om ons goedkeuring te geven aan de Jaarrekening 2019.

Berap 2020

In Berap 2020 worden wij als raad geïnformeerd over de verwachte afwijkingen in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de programmabegroting 2020.

We kunnen uit de Berap 1 lezen, dat de belangrijkste uitdaging die dit jaar voor ligt, de verwerking van het sociaal domein is. De bijdrage uit het Gemeentefonds voor het sociaal domein is op dit moment niet in overeenstemming met de daadwerkelijke uitgaven. Hierdoor wordt de gemeente Stein geconfronteerd met een forse toename van de lasten van zowel de Jeugdzorg als de WMO.

Wij constateren dat het voor de gemeente Stein hierdoor nauwelijks mogelijk is om een effectieve, sluitende meerjarenbegrotingen op te stellen.

Als fractie Steins Belang zijn we geschrokken van de dieprode cijfers in het sociaal domein. De betaalbaarheid van het sociaal domein blijft ook de fractie Steins Belang zorgen baren. Gebleken is dat wij als Raad toch meer regie moeten voeren op het gebied van het sociaal domein. Dat wij nog meer in de positie gebracht moeten worden om in de toekomst eerder te horen wat de kosten zijn en welke keuzes wij dan kunnen maken.

Daarnaast heeft de uitbraak van COVID-19 grote gevolgen voor de economie, de maatschappij, de zorg en de gemeente. De gemeente voert op dit moment een aantal extra landelijke en lokale maatregelen uit. In de Berap 1 wordt aangegeven dat nog niet duidelijk is wat de financiële impact is van het uitvoeren van de extra maatregelen op de financiële positie van de gemeente. Graag zouden wij van het College vernemen wanneer deze duidelijkheid wel kan worden gegeven.

Wij kunnen als fractie Steins Belang akkoord gaan met de voorliggende Berap 1 2020.

Kaderbief 2021

In de kaderbrief 2021 en het document “een duurzame financiële begroting” wordt de koers en leidraad geschetst hoe wij als raad keuzes kunnen gaan maken voor het uitvoeren van onze wettelijke en maatschappelijke opgaven en ambities voor de Programmabegroting 2021-2024. Wij zullen een aantal documenten krijgen namelijk;

  • Geactualiseerd taakveldenboek
  • Longlist met ombuigingsvoorstellen
  • Shortlist met ombuigingsvoorstellen

De documenten dienen als ondersteuning voor de definitieve keuzes van onze fractie met betrekking op de programmabegroting 2021-2024.

Wel hebben wij als fractie nog een aantal aandachtspunten met betrekking op de voorliggend kaderbrief namelijk;

Het Groene net

Nu de gemeente Sittard/Geleen een samenwerking met Ennatuurlijk is aangegaan, om risico’s voor de gemeente van investeringen voor ontwikkeling in het Groene Net noord ( HGN) te minimaliseren, vraagt Steins Belang zich af of aandeelhouderschap door de gemeente Stein bij het Groene Net zuid (HGZ) in de toekomst voor de gemeente betaalbaar is.

Fietsbrug Stein/Maasmechelen

Omdat de Fietsroute Westelijke Mijnstreek een aanjager en ook voorwaardelijk is voor de daadwerkelijke realisering van de fiets-voetgangersbrug Stein - Maasmechelen en in juli 2020 het bestuurlijk overleg over de fietsroute zal plaats vinden, is het van groot belang om in het bestuurlijk overleg te benadrukken dat deze brug er in Stein moet komen. De fietsbrug Stein-Maasmechelen zelf is opgevoerd als project voor de mobiliteitsscan die de provincie verricht binnen de Westelijke Mijnstreek. De resultaten van deze studie zijn naar verwachting bekend in juni 2021. Dan wordt het ook duidelijk of provincie bereid is tot cofinanciering van de burg Stein- Maasmechelen. Steins belang is blij met de duidelijkheid wanneer er een Go or No Go zal komen van de provincie.

Accommodatiebeleid

Bij het bespreken van de nota accommodatiebeleid hebben wij als fractie reeds aangegeven dat wij meer behoefte hadden aan concretere plannen omtrent het toekomst proof en multifunctioneel maken van de gemeentelijke accommodaties en het afstoten van verouderde accommodatie, die geen maatschappelijke bijdrage leveren aan de Steinse samenleving en daardoor overcapaciteit aan accommodaties opleveren. Als fractie Steins Belang willen we hier nogmaals aandacht voor vragen. We zien dit als één van de oplossingen om het nu voorliggende exploitatie tekort om te buigen naar een positieve exploitatie en eventueel ruimte te creëren voor multifunctionele investeringen binnen het accommodatiebeleid.

Wij willen bijzondere aandacht vragen voor het tekort aan binnensportaccommodaties. De gemeente Stein beschikt op dit moment over 10 zaaldelen voor ongeveer 25.000 inwoners. De gemeente Stein beschikt over minder zaaldelen dan het landelijke gemiddelde en het gemiddelde van gemeente die van vergelijkbare omvang zijn. De behoefte aan binnensportaccommodaties kan bepaald worden aan de hand van draagvlakcijfers en planologische kengetallen (NOC*NSF en VNG). Op basis hiervan heeft de gemeente Stein een ondercapaciteit van twee zaaldelen. Tevens ervaren verenigingen die gebruik maken van de binnensportaccommodaties problemen met het niet beschikbaar zijn van zaaluren in de avond.

In een veranderde samenleving is accommodatiebeleid nooit af. Accommodatiebeleid is continue in ontwikkeling. Als Steins Belang hebben wij grote behoefte om meer vaart te maken met het aanpakken en oplossen van reeds eerder geconstateerde problemen voor de binnensport. Van het college willen wij een aanpak welke meer sturend en minder afwachtend is.

Wij willen dat, dit probleem wordt opgelost en tevens dat overbodige/verouderde gymzalen worden afgestoten.

Kunstgrasveld R.K.S.V De Ster

In de raadsvergadering van 14 november 2019 is door de raad een motie van Steins Belang omtrent “Aanleg van het 2de kunstgrasveld ten behoeve van het complex R.K.S.V. De Ster accommodatie ’t Hetjen” unaniem aangenomen. Gezien de lange aanbesteding termijn hebben wij als fractie een aantal schriftelijke vragen gesteld over de voortgang hiervan.

Onthoudt dat wij als fractie aan de wensen van de raad zullen vasthouden, daar kan, wat ons betreft de verenging op rekenen.  

Dit in 1ste termijn voorzitter.

 

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

LimburgerStein

© - Steins Belang.

/ brainy.nl \