Skip to main content

Schriftelijke vragen Steins Belang over MISA 2.0.

Onderwerp: Vragen multifunctionele sportaccommodatie 2.0. n.a.v. van Uw brief d.d. 5 juni 2020.
SCHRIFTELIJKE VRAGEN:
Ex. artikel 155, 1e lid gemeente wet 42 RvO
Stein, 13 Juni.
Geacht College,

Bovengenoemde brief heeft de fractie Steins Belang gelezen en besproken op de inhoud zoals in dezen weergegeven.

Na bestudering en bespreking blijft binnen de fractie grote ongerustheid, betrekking hebbende op de aanleg van het 2e kunstgrasveld op het complex voetbalvereniging RKSV de Ster op (‘t Hetjen), bestaan. Wij vrezen dat, indien er langer en wel tot na het zomerreces nadere informatie uitblijft en niet tijdig wordt aanbesteed, het gevolg zal zijn dat het kunstgrasveld in het seizoen 2021-2022 niet kan worden gerealiseerd. Dit is niet in lijn met een motie die, unaniem door de raad, in de raadsvergadering van 14-11-2019 aangenomen.

Wat wij tot op heden missen is informatie over de voortgang van de aanbesteding welke, eerder door het college aangeven, ruime tijd in beslag zou nemen. Ook hebben wij tot op heden nog geen nadere informatie betreffende financiering ontvangen.

In de raadsvergadering van 14-11-2019 heeft het College bij monde van de Wethouder Gina van Mulken aangegeven: “Dat Steins Belang heeft gevraagd om dit op korte termijn te doen en ik spreek met de raad af dat wij zo spoedig mogelijk met een raadsvoorstel komen en ook de begrotingswijziging u dan doen toekomen.” Tot op heden hebben wij helaas nog niks ontvangen.

Ter onderbouwing van de argumentatie in dezen doen wij U in de bijlage bij deze nog eens toekomen.

Ter herinnering; onze eerder gestelde vragen van 15 april 2019 en het antwoord op ingediend amendement d.d. 31-10-2019 en unaniem aanvaard motie door de raad d.d. 14-11-2019.

Geachte College wij hebben dan ook enkele brandende vragen, waarop wij graag zo spoedig mogelijk antwoord wensen te ontvangen;

  1. Wanneer en op welke datum zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding van het kunstgrasveld gestart?
  2. Is de aanbestedingsvoorbereiding, de datum heden, afgerond?
  3. Is onze zienswijze juist dat er in MISA 2.0. voldoende financiële middelen aanwezig waren en thans nog zijn, om de bekostiging te dekken? Of komt er nog een verzoek aan de Raad voor extra middelen en wanneer komt dat er dan?
  4. Moeten wij uit uw brief lezen dat een heroverweging binnen uw college over de aanleg kunstgrasveld aan de order is, terwijl de Raad daartoe geen opdracht heeft verstrekt?
  5. Wij vragen Uw College tenslotte ons volledige duidelijkheid en openheid van zaken te geven in dezen en dat tevens per omgaande ook aan de voetbalvereniging RKSV De Ster te doen.

Wij zien uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de fractie Steins Belang,

Noud Claessens Fractievoorzitter

Mirjam Driessen, Raadslid

                                              

Bijlage 1 Schriftelijke gestelde vragen van 15 april 2019.

Bijlage 2 Reactie op amendement op programmabegroting 2020-2023.
Bijlage 3 Unaniem aanvaard motie door de raad d.d. 14-11-2019.

 

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

26 september 2023

LimburgerGemeente Stein