Stein doet mee aan Participatiebedrijf

 

De gemeenteraad van Stein heeft in de vergadering van 12 december 2019 besloten dat; Stein deelnemer word aan het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. Het besluit regelt eveneens de opheffing van de sociale werkplaats Vixia en Vixia B.V. op termijn. Het besluit werd genomen met 12 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Lees verder; de tekst zoals uitgesproken in de vergadering door Noud Claessens fractievoorzitter Steins Belang en dagblad de limburger 13 december ‘Stein doet mee aan Participatiebedrijf’.

Raadvoorstel Participatiebedrijf.

Voorzitter, college en leden van de raad,

Na een lange voorbereidingsperiode dienen wij als raad vandaag een besluit te nemen over welke van de 3 voorliggende scenario’s wij kiezen voor de positie van de gemeente Stein in het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek.

Of wij nu kiezen voor scenario A (deelnemer worden in het participatiebedrijf), B (afnemer van diensten worden) of C (als gemeente Stein alles zelf doen) het is in elk geval niet eenvoudig gebleken die keuze op dit moment te maken.

Uw college heeft de keuze voor scenario A als de gewenste keuze in een voorstel voor besluitvorming aan onze raad voor gelegd.

Na bestudering van diverse rapporten en adviezen in een uitgebreid dossier zijn vele vragen die wij hadden, voor het merendeel beantwoord. Het maken van een keuze blijft echter niet eenvoudig.

Na afweging heeft mijn collega raadslid Mirjam Driessen gekozen om het voorliggende voorstel voor optie A te steunen.

Ik zelf kies om het voorliggende voorstel niet te steunen.

Ik zelf kies voor scenario B, het afnemen van diensten.

Mijn voorkeur blijft uitgaan naar scenario A of wel deel nemen in het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. Maar vandaag kiezen voor dit scenario vinden ik echter nog te vroeg omdat de foto nog niet gemaakt is welke laat zien wat die keuze echt betekent.                               Het zicht op onderdelen welke risicovol kunnen zijn zoals:

  • Geen duidelijkheid berekening over het toegerekende risico percentage bij variant B en de redelijkheid en billijkheid van dit bedrag.
  • Geen duidelijkheid voor onze eigen mensen zoals de OR aangeeft in haar zienswijze.
  • Cijfers zijn gebaseerd op aannames en de afnamen van onze WSW-populatie is niet mee gerekend in het voorliggende voorstel.
  • Er is onvoldoende mate geregeld of en hoe de gemeente Stein invloed kan uitoefenen op werkwijze, resultaten, doelstellingen en outputcriteria van het nieuwe participatiebedrijf. Dat geld zowel voor scenario A als ook voor scenario B.
  • Het is volstrekt onduidelijke hoe de gemeente Sittard Geleen verantwoording gaat afleggen aan de gemeente Stein.
  • Indien Stein kiest voor de B-variant afnemer is het werkgeverschap voor de Steinse vixianen nog niet geregeld terwijl dit voor de Schinnense vixianen gemeente Beekdaelen wel het geval is. Wat voor de mensen van Schinnen/Beekdaelen kan moet ook voor de vixianen van Stein mogelijk zijn.

Die onzekerheden wil ik weg gewerkt zien in een meer compleet beeld. Dat vergt nog tijd zo heb ik uit de antwoorden op vragen begrepen. Dat begrijp ik en daar geef ik ook de ruimte voor.

Dat gezegd hebbende voorzitter, houd ik eveneens rekening met het gegeven dat uitstellen van het nemen van een besluit niet gewenst is. Dat heb ik begrepen uit de uitleg welke ik van wethouders Janssen hebben gekregen.

Ik zelf kies voor scenario B, het afnemen van diensten dus. Hoewel dit scenario zoals het laat zien veel te duur is vraag ik het college met de gemeenten Sittard-Geleen en Beek in gesprek te gaan om te bezien of het kostenplaatje meer reëel kan worden aangepast.

Voorzitter, ik ben er nog niet nadat ik deze keuze gemaakt heb want ik zei al eerder dat ook mijn voorkeur uit blijft gaan naar scenario A, volwaardige deelname in het Regionaal Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. Dat laatste wil ik op termijn waar maken en wel nadat de foto van het Participatiebedrijf meer duidelijk laat zien waar ik voor kies met benoeming van plussen en minnen en het duidelijk zichtbaar maken van alle risico’s.

Na lezing van alle informatie welke nu beschikbaar is schat ik in dat dit binnen een termijn van 2 jaar zou moeten lukken. Nu kiezen voor B met het duidelijk voornemen over te stappen naar scenario A als de gemeenten Sittard-Geleen en Beek daarin toestemmen op termijn.

Tot zo ver de toelichting op mijn keuze.

Kijkend naar de kansen voor een participatiebedrijf naar de toekomst geven wij als fractie Steins Belang de volgende overweging mee;

De Participatiewet brengt tot op heden landelijk gezien lang niet wat velen, en vooral de politiek vanuit Den Haag, daarvan had verwacht.                                                                                         WSW bedrijven en Participatiebedrijven in wording lopen leeg. De WSW-wet bestaat niet meer, er komen geen WSW-ers meer binnen in WSW/Participatiebedrijven. De populatie is op gevorderde leeftijd en de uitstroom naar pensioen groeit.

Het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek kunnen en mogen wij als gemeente Stein niet links laten liggen. Stein moet straks volledig meedoen zodat op termijn een krachtdadig Participatiebedrijf met een gevarieerd aanbod aan werk- en training c.q. begeleiding kan bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.                                                                               Als wij anders zouden willen dan doen wij mensen in onze regio te kort. Daar kiest Steins Belang in deze tijd en onder de huidige omstandigheden niet voor. Geen scenario C in deze tijd en situatie.

Mogelijk is in de zeer nabije toekomst zelfs bredere samenwerking over de gebiedsgrenzen heen noodzakelijk. Als Steins Belang stellen wij voor om samenwerking te zoeken en te organiseren met het WOZL-Participatiebedrijf in Oostelijk Zuid Limburg en met het Participatiebedrijf van de MTB de Maastrichtse toeleveringsbedrijven in Maastricht en het heuvelland.

Samenwerken loont en kan zorgen voor een meer gevarieerd en kwalitatief goed aanbod van diensten voor de doelgroep.

Dat wil Steins Belang.

Tenslotte voorzitter als fractie Steins Belang leggen wij nogmaals de vraag aan alle raadsfracties voor om; de rekenkamer van de gemeente Stein te vragen of deze de documenten welke voorliggen voor de scenario’s A en B te toetsen op juistheid, redelijkheid en billijkheid. De opdracht zou in gezamenlijkheid door partijen geformuleerd kunnen worden.

Noud Claessens

Fractievoorzitter Steins Belang.

 

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

LimburgerStein

© - Steins Belang.

/ brainy.nl \