Skip to main content

Verkiezingsprogramma 2014-2018

pdf openen

1. VOORWOORD

De politieke vereniging “Steins Belang” presenteert hierbij haar verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018. “Steins Belang” is een lokale politieke partij, jong en toch met de nodige ervaring. De partij is 3 jaar geleden opgericht. “Steins Belang” is vooral een democratische partij die dicht bij de burgers staat.

“Steins Belang” wil een vereniging zijn en blijven die:

 • ook daadwerkelijk doet en uitvoert wat zij de kiezers met dit programma beloven. Dat heeft zij in de drie jaren van haar bestaan ook bewezen.

 • het beleid dat wij willen voeren is gebaseerd op samenwerking met anderen daar waar dit programmatechnisch inhoudelijk kan.

 • wij zullen ons blijven inzetten voor minder regels en bureaucratie.

 • in houding en gedrag werken onze raads- en commissieleden voortdurend aan een betere bestuurscultuur om Stein beter op de kaart te zetten. In de achterliggende periode hebben onze bestuurders en commissieleden dat duidelijk bewezen.

 • sociaal en rechtvaardig blijven begrippen die hoog in ons vaandel staan.

Ons verkiezingsprogramma heeft een inhoud die vooral gericht is op onderlinge samenwerking en het stimuleren daarvan in de politiek, in uw buurt of straat, in en tussen verenigingen en instellingen. Ons programma is eveneens gericht op behoud en versterking van voorzieningen in onze mooie gemeente Stein met haar prachtige kernen.

Wij vragen u om ons mee te helpen die doelen te bereiken, Dat kunt u doen door op 19 maart a.s. te stemmen op één van de kandidaten op Lijst 7 van “STEINS BELANG”.

Alvast bedankt voor uw stem en vertrouwen in onze partij.

TOM KEULEN

Bestuursvoorzitter “Steins Belang”

DAADKRACHT IN UW BELANG!

2. INLEIDING

Wij gaan er voor!

In de bestuursperiode 2014-2018 kunnen de inwoners van Groot Stein weer op “STEINS BELANG” rekenen. Onze partij heeft laten zien dat wij er voor u zijn en dat blijft zo, ook na de verkiezing van de gemeenteraad op 19 maart 2014.

Wij blijven ook dan ons variabel spreekuur handhaven, dat wil dus zeggen dat wij er voor u zijn wanneer u ons nodig heeft. Afspraken kunt u blijven maken via de bekende telefoonnummers en mailadressen van onze raadsleden:

Graad Coumans gsm: 06-52667946 mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Paul Lardenoije gsm: 06-44454444 mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mirjam Driessen gsm: 06-52831723 mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij blijven u ondersteunen bijvoorbeeld bij het doen van aanvragen, het invullen van formulieren, bemiddeling etc. en aan onze dienstverlening zijn geen kosten verbonden.

Voor uw hulpvragen kunt u dus altijd terecht bij “Steins Belang”.

De partij “Steins Belang” is ontstaan in 2011. De twee raadsleden, te weten Graad Coumans en Paul Lardenoije hebben, samen met wethouder Eef Janissen, en sinds oktober 2013 met Mirjam Driessen, bepaald niet stil gezeten in de periode van 2011 tot nu. Met de steun en de inzet van onze commissieleden heeft “Steins Belang” bewezen een partij te zijn van niet alleen mooie verhalen maar vooral een partij van doen.

In het volgende overzicht tonen wij u wat zo al, door onze inzet en in goede samenwerking met de andere coalitiepartijen, gerealiseerd is in de gemeente Stein:

 • Opknappen Openluchttheater Steinerbos

 • Renovatie straten Meers

 • Herinrichting Kasteelpark Elsloo

 • Sportcomplex Mergelakker

 • Renovatie en uitbreiding Maaslandcentrum

 • Renovatie buitenbad Steinerbos

 • Start nieuwbouw binnenbad Steinerbos

 • Nieuwbouw appartementen Stein centrum

 • Opknapbeurt wijk Kerensheide

 • Opknappen Bergstraat en St. Maartensplein Urmond

 • Inrichting Heidekamppark Urmond-Stein

 • Behoud peuterspeelzaal Berg

 • Opknappen sportvelden De Ster met kunstgrasveld

 • Renovatie St. Martinuskerk Stein

 • Renovatie St. Augustinuskerk Elsloo (beiden in samenwerking met provincie en bisdom)

 • Steinerbos geprivatiseerd in een B.V.

 • Samenwerking van Tennisclub Urmond en Jeu de Boulesclub Urmond resulteerde in de ombouw van 2 tennisbanen in 20 jeu de boules banen

 • Geen korting op subsidies voor verenigingen, ondanks de crisis

 • Kloosterkerkhof opgeknapt, mede dankzij de vele vrijwilligers

 • Verbetering wandelpaden in het bos bij de kasteelruïne

 • Verbetering Scharbergweg voor de vele fietsers die daar dagelijks gebruik van maken

 • Veiliger maken Julianaweg/Scharbergweg door splitsen van auto- en fietsverkeer

 • Start bouw MFC met podiumzaal, bibliotheek en horeca, evenals de 44 levensloop bestendige woningen o.a. geschikt om zorg te leveren waar dit nodig is

 • Akkoord nieuwbouw brede school De Brök

“Steins Belang” rekent 19 maart 2014 op Uw stem. Samen met anderen zullen wij daadkracht en ambitie tonen zodat de periode 2014- 2018 voor de gemeenschap opnieuw succesvolle jaren zijn.

Wij zullen, zoals u van ons gewend bent, niet alleen roepen hoe het moet, nee wij zullen vooral DOEN en datgene wat we u beloofd hebben ook waar maken. Bestuursverantwoordelijkheid in een volgend college zullen wij zeker ambiëren, uiteraard met een stevig mandaat u als kiezer. Ook in minder goede tijden schuwen wij geen verantwoordelijkheid.

OP STEINS BELANG KUNT U OOK NA 19 MAART WEER REKENEN

De lijsstrekker van “Steins Belang”, Lijst 7 - nummer 1

Graad Coumans

3. FINANCIËN EN ECONOMISCHE ZAKEN

Het financiële beleid zoals wij dat in de jaren 2010-2014 hebben gevoerd, willen wij ook in de komende periode voortzetten. Wij hebben als Gemeente Stein bewezen, ook in minder gunstige tijden onze financiën op orde te kunnen houden. De problematiek van de economische crisis hebben wij in Stein verantwoord aangepakt. De positieve financiële resultaten in 2010, 2011, 2012 en 2013 bewijzen dat.

Wij willen het gezonde, financiële beleid van nu ook in de periode 2014-2018 blijven voortzetten, dat wil zeggen:

 • Een heldere, goed leesbare begroting voorleggen

 • De behandelingswijze van de begroting handhaven

 • De bestuursrapportages en de jaarrekening zoals die nu aan de raad en de commissies worden verstrekt in de huidige opzet handhaven

 • De totale lastendruk mag wat Steins Belang betreft niet meer dan 2 % per jaar stijgen in de periode 2014-2018

ONZE AANDACHTSPUNTEN

Daadkracht en kwaliteit, dat zijn de uitgangspunten waar “Steins Belang” voor staat en over waakt. Veranderingen in beleid moeten voor u, als inwoner van Stein, ervaren worden als verbeteringen. Communicatie en dienstverlening hebben onze voortdurende aandacht.

Want: “STEINS BELANG”, DOOR EN VOOR INWONERS VAN STEIN!

Onze aandachtspunten voor de periode 2014-2018 zijn:

 • Duidelijke voorlichting aan burgers, verenigingen en instellingen in een zo vroeg mogelijk stadium.

 • Ruim aanbod van diensten voor onze burgers op het digitaal loket.

 • Hoog kwaliteitsniveau voor publiekscontacten die bij burgers een tevreden gevoel achter laat.

 • De medewerkers met een informatie- en adviesfunctie moeten het visitekaartje van de gemeente zijn.

 • Daar waar kwaliteitsverbetering nodig is, zal “Steins Belang” zich daarvoor inzetten.

 • Procedures moeten waar mogelijk eenvoudiger en met minder regels en overbodige bureaucratie.

 • Afhandelingstermijnen van verzoeken en aanvragen moeten binnen de wettelijke termijnen afgehandeld worden.

 • Krachtig ondersteunen en uitbreiden van de dorpsontwikkelingsplannen ter verbetering van de leefbaarheid.

 • Buurt- en wijkinitiatieven die daar uit voort komen krachtig ondersteunen en hiervoor ruimte maken in de vast te stellen ondersteuning cq. subsidieregeling 2015.

 • Naast de radio, televisie en kabelkrant van de Lokale Omroep Stein, ook social media als facebook en twitter nog meer dan tot nu toe het geval is gebruiken bij informatie en communicatie vanuit de gemeente naar haar burgers toe.

 • In 2015 willen wij gaan voor een verbeterde subsidieregeling voor onze verenigingen en instellingen. Een regeling die samenwerking en meer zelfwerkzaamheid stimuleert en beloont.

 • Verenigingen welke permanente huisvesting vinden in het nieuwe Multifunctionele Centrum Stein en hun eigen, verouderde accommodaties en winstgevende exploitatie opgeven, zullen wat “Steins Belang” betreft, kunnen rekenen op extra financiële ondersteuning in een overgangsregeling.

 • Meer dan tot nu toe zullen wij proberen gebruik te maken van provinciale, landelijke- en Europese subsidieregelingen.

 • Grensoverschrijdende samenwerking met de Belgische buurgemeenten zal, waar mogelijk op meerdere beleidsterreinen gezocht worden.

 • De groeiende werkeloosheid zullen wij als gemeente met onze ca. 1150 bedrijven krachtig moeten bestrijden. In regionaal verband moet een plan van aanpak worden uitgewerkt.

 • Van rijks- en provinciale regelingen om de werkgelegenheid te stimuleren moet ook de gemeente Stein zo optimaal mogelijk gebruik maken.

 • Ons werkbedrijf (gemeentewerken) moet een aanzet c.q. voorbeeld zijn hoe wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking, ook aan een baan kunnen helpen.

 • Het WSW bedrijf Vixia heeft nog altijd een veel te hoog jaarlijks exploitatie tekort. De echte oorzaken van de ontstane problemen moeten worden aangepakt, zoals de hoge kosten voor de BV en de overhead. Maar ook een overschot aan gebouwen die alleen maar geld kosten.

 • Voor de medewerkers welke als gevolg van de WSW wet recht hebben op een beschutte werkplek moet voldoende passend werk geboden blijven. Het WSW bedrijf is en blijft ook een deel van onze gemeente, wij blijven daarin dan ook volledige mede verantwoordelijkheid nemen.

Het centrum van Stein, het hart van onze gemeente, moet zo spoedig mogelijk worden gerealiseerd. De gemeente Stein moet de regie in handen houden, niet alleen van de al gestarte bouw van het Multifunctioneel Centrum en de 44 zorgwoningen. Ook de betrokken marktpartijen bij de ontwikkeling van het centrum voor zowel de huur- als koopwoningen, de verpleeghuisbedden en het winkelcentrum zullen aan hun verantwoordelijkheid gehouden moeten worden. Dit geldt voor zowel de huur- en koopwoningen, de verpleeghuisbedden, maar ook het nieuwe winkelcentrum. Het Omphaliuspark krijgt de invulling als park op de plek waar het noodwinkelcentrum nu nog staat, binnen de geplande termijn. Afspraak is afspraak!

4. WONEN – WELZIJN – ZORG

Stein moet een aantrekkelijke woongemeente blijven. Een goede spreiding en een evenwichtig aanbod van woningen verdient alle aandacht. De toenemende vergrijzing en het nog altijd dalende bevolkingsaantal vragen om maatwerk.

Mede op advies van de SJAR (Steinse Jongeren Advies Raad) is krachtig gepleit voor betaalbare jongeren huisvesting in Stein. Wij willen jongeren meer aan Stein binden en zo ook de ontgroening tegen gaan. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk in de nieuwe “structuurvisie wonen”, willen wij uitgewerkte plannen zien.

Leidraad voor een verantwoord beleid blijft voor Steins Belang de structuurvisie wonen. Voor Stein, maar ook voor de regio willen wij in 2014 een gedegen evaluatie om lokaal en in regioverband hernieuwde, passende beleidsafspraken voor de volgende jaren te maken.

Steins Belang wil vanuit de gemeente een passende begeleiding en sturing van bouwprojecten welke beantwoorden aan de vraag van de woningmarkt en leegstand voorkomen.

ONZE AANDACHTSPUNTEN OP DIT ONDERDEEL:

 • Zelfstandige betaalbare woonruimte voor jongeren moet ook in Stein in de periode 2014-2018 naar behoefte gerealiseerd zijn.

 • Ook in tijden dat het economisch minder goed gaat wil Steins Belang dat woonruimte voor “begeleid wonen” in samenwerking met een zorginstelling en woningstichting ingevuld gaat worden.

 • In het centrum van Stein moet de voorgenomen invulling van de verpleeghuisbedden en zorgwoningen worden gerealiseerd, evenals de 29 huur- en koopwoningen.

 • Woningen voor senioren naar behoefte realiseren in de kernen van onze gemeente in de nabijheid van voorzieningen.

 • Duurzame aanpassingen van woningen en gebouwen stimuleren en energiebesparende maatregelen propageren en stimuleren. Onze burgers moeten er beter van worden en minder afhankelijk worden van energiemaatschappijen.

 • Wij gaan ons inzetten voor terugkeer van de “wijkzuster” in de wijken. Vaste wijkteams moeten zorgen voor minder wisselingen en minder verschillende gezichten van zorgverleners. Zorginstellingen zullen wij vragen in die veranderende aanpak zorg aan te bieden.

 • Noodzakelijke procedures welke nodig zijn waar mogelijk vereenvoudigen.

 • Bevorderen van de leefbaarheid in de wijken door kindvriendelijke voorzieningen zo veel mogelijk aan te houden en te bevorderen om zodoende jonge gezinnen aan te trekken.

 • In de planperiode 2014-2018 wil Steins Belang dat er een duidelijk herkenbare groene verbinding gerealiseerd wordt tussen het Steinerbos, de wallen van Stein en het Heidekamppark voor wandelaars en fietsers.

 • Ook wil Steins Belang in die periode plannen uitwerken en realiseren ter verbetering van het Steinerbos inclusief de daar aanwezige vijvers. Het openbare gedeelte moet aantrekkelijker gemaakt worden als wandelgebied.

 • Het gebied Heidekamppark in Urmond en Stein moet aan de burgers terug gegeven worden, de natuur moet zoveel mogelijk de kans krijgen om te herstellen. Wandelaars en fietsers moeten er de ruimte krijgen. Het jongereninitiatief voor het aanleggen van een bikepark in het gebied wordt door ons ondersteund.

 • De aanpak ter bevordering van de leefbaarheid in de kernen en wijken moet voortgezet worden als een continue proces in onze gemeente, burgerparticipatie is voor Steins Belang in deze processen een must.

 • Wat betreft het groenonderhoud willen wij minimaal het huidige niveau handhaven, wij willen dat bewoners in kernen en wijken over het gewenste kwaliteitsniveau en het daaraan gekoppelde kostenplaatje, kunnen blijven meepraten.

 • Om de leefbaarheid in de kernen te versterken moeten ouderen de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten en zo de eenzaamheid tegengaan.

5. OPENBARE ORDE, VEILIGHEID, HANDHAVING EN VERKEER

Meer veiligheid in de wijk en op straat, daar vragen veel inwoners van onze gemeente om. Daarom zijn wij voorstander van meer blauw zichtbaar op straat. De wijkagent willen wij kennen en ook regelmatig zien, dat is de roep van de inwoners welke bij regelmaat geconfronteerd worden met vormen van overlast.

ONZE AANDACHTSPUNTEN OP DIT ONDERDEEL:

Door gewijzigd rijksbeleid kan de gemeente meer sturing geven aan de inzet van de politie, bestrijding van vandalisme en overlast. Steins Belang wil via korte lijnen burgers in de gelegenheid stellen signalen af te geven aan de politie. Ook in onze gemeente wil onze partij weer actieve opsporingsambtenaren (Boa’s) zien voor o.a. signalering naar en ondersteuning van de politie.

Steins Belang wil in de periode 2014-2018 gelden vrij maken op de gemeentelijke begroting om Boa’s in te zetten voor de aanpak van kleine ergernissen zoals hondenpoep, zwerfvuil, fout- en hinderlijk parkeren enz. De politie moet prioriteit blijven geven aan het terug dringen van het, nog veel te hoge aantal woninginbraken in onze gemeente.

Geluidswerende maatregelen langs de autosnelweg A76 willen wij actief op de agenda van Rijkswaterstaat houden zolang de geluidsoverlast voor een deel van de kern Stein niet wordt aangepakt. De verbreding van de brug over het Julianakanaal in Berg aan de Maas met fiets- en voetgangerspaden zal volgens planning met- en in samenwerking met Rijkswaterstaat worden uitgevoerd. Stein zal zich als gemeente blijven onderscheiden van andere gemeenten door in de hele gemeente GRATIS PARKEREN voor automobilisten te handhaven.

6. ACTIEVE VERENIGINGEN EN DE VELE VRIJWILLIGERS

Wij zijn trots op de vele vrijwilligers die in onze verenigingen actief zijn. De inzet van jong en oud in de sport, cultuur, zorg en welzijn is van onschatbare waarde. Steins Belang streeft er naar dat alles te behouden, uit te bouwen en toekomstproof te maken. In tijden van minder financiële middelen loont afstemming van activiteiten en meer samenwerking. Efficiënt gebruik van accommodaties, het afstoten van verouderde en in onderhoud dure accommodaties en de duurzaamheid van accommodaties bevorderen heeft ook in de komende jaren onze aandacht. De nieuw op te stellen subsidieregeling in 2014 zal met de voornoemde aspecten rekening houden en deze ontwikkelingen ondersteunen.

ONZE AANDACHTSPUNTEN OP DIT ONDERDEEL:

 • In 2014 een subsidieregeling vaststellen die past in de huidige tijd en dit in goed overleg met ons verenigingsleven.

 • Waar mogelijk afstemmen en clustering van activiteiten, minder meer van hetzelfde blijven doen.

 • Overleg plegen met gebruikers van accommodaties om multifunctioneel gebruik te stimuleren.

 • Beheer en onderhoud van accommodaties middels een goed plan en met degelijke afspraken over dragen aan verenigingen die dit wensen en in staat zijn dat ook te kunnen.

7. STEINERBOS, NATUUR EN GROEN, TOERISME EN RECREATIE

Het Steinerbos moet het visitekaartje van Stein zijn en blijven. In 2014 is het 75 jaar geleden dat de Staatsmijnen (DSM) het park opende als recreatiegebied voor de mijnwerkers en hun gezinnen.

Ook in 2014 openen wij aan de rand van het park een prachtig 3-baden binnenzwembad. Die twee gebeurtenissen zullen wij ongetwijfeld samen vieren. Het speelbos, de zwembaden en de kinderboerderij zijn nu in beheer en exploitatie van Steinerbos B.V. De afspraken welke door de gemeente met de B.V. zijn gemaakt zullen wij als Steins Belang nakomen en zo kansen bieden voor een Steinerbos dat een begrip moet zijn en blijven voor Limburg en de grensstreek.

Even weg van de drukte van de stad, baantjes trekken in de binnen- en buiten zwembaden, roeien op de vijver of even niksen op de ligweide en ravotten in het bos. Genietende opa’s en oma’s, papa’s en mama’s. Even onthaasten in deze hectische tijden. Dat is wat Steins Belang niet alleen vast wil houden maar ook verder wil uitbouwen.

ONZE AANDACHTSPUNTEN OP DIT ONDERDEEL:

 • Wij willen de Steinerbos B.V. faciliteren en ondersteunen bij het realiseren van goed onderbouwde plannen om park- en speelbos verder te verfraaien met speelvormen die kinderen uitdagen om van bewegen te genieten.

 • Steins Belang wil eveneens steun geven aan een goed onderbouwd plan voor een overdekte speeltuin (binnenspeelvoorziening) in de nabijheid van de zwembaden en het speelbos.

 • De weg die wij ingeslagen zijn om de hoge lasten sterk terug te dringen blijven wij volgen. Met die inzet en daadkracht zal men over enkele jaren het resultaat zien, wij geloven daar nog steeds in en wij doen wat wij beloofd hebben!

 • Het Heidekamppark, de groene gordel van wallen van Stein én het Steinerbos (wandelbos) moeten met elkaar verbonden worden, zo ontstaat dan een mooi en groot wandelgebied. In de volgende bestuursperiode maken wij daar werk van want: stille recreatie en sportief bezig zijn naast elkaar, en met respect voor de waardevolle natuurlijke omgeving, dat maken wij mogelijk.

 • In het Rivierenpark de Maasvallei moet Stein, van Elsloo tot en met Nattenhoven een duidelijk gezicht krijgen. Fiets- en wandelroutes moeten verder ontwikkeld worden en ook aansluiten op de knooppunten van en naar België.

 • Initiatieven van ondernemende Maaskanters moeten daadkrachtig ondersteund worden. Toerisme- en recreatie moeten zich verder ontwikkelen in de dorpjes van ons prachtige Maasdal: Elsloo, Meers, Maasband, Urmond, Berg en Nattenhoven.

 • Ook in de volgende bestuursperiode wil Steins Belang daar werk van blijven maken.

8. ONDERWIJS EN EDUCATIE

Stein heeft onderwijs en educatie gedurende vele jaren krachtig ondersteund en dat willen wij graag zo houden, ook in economisch minder goede tijden. Regels van de Rijksoverheid veranderen, we hebben te maken met vergrijzing en ontgroening. Het gemeentelijk beleid dient daarop aangepast te worden.

Wat kunt u van Steins Belang verwachten in de periode 2014-2018:

 • Wij zijn trots op de prestaties van Scholengemeenschap Groenewald als vorm van voortgezet onderwijs in Stein. De groei in leerlingen aantallen zullen wij nauwlettend volgen en ook de komende jaren weer faciliteren zoals de wetgeving vraagt.

 • Voor het basisonderwijs in onze gemeente geldt, net zoals elders, geen groei maar krimp. Daar zullen wij passend beleid op moeten voeren.

 • Anders dan in het visiedocument van schoolbestuur Kindante willen wij op termijn afbouwen, niet van twaalf terug naar vijf scholen, maar van twaalf naar zeven scholen in Stein. In elke kern één school, mits de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. De instroom van leerlingen, voortschrijdend inzicht in prognoses en kosten voor bouw en verbouw, dan wel sloop, zullen bepalen op welke termijn een en ander zal gebeuren.

 • In de gemeente zal een goede spreiding moeten zijn van kindcentra gekoppeld aan scholen.

 • Als Steins Belang zullen wij voorstellen dat de gemeente en de schoolbesturen in goed overleg komen tot een plan van aanpak om het bewegingsonderwijs, de gymlessen en het schoolzwemmen (geen diploma zwemmen) voor de toekomst goed te regelen. Bereikbaarheid van gymzalen en zwembad, en waar nodig, bekostiging van vervoer zal voor de langere termijn geregeld worden. Ouders, schoolbesturen en gemeente maken daar samen afspraken over. Ook de kwaliteit van gymlessen en van het zwemmen zal hierbij alle aandacht krijgen.

 • Jaarlijks zal invulling worden gegeven aan een educatief plan zoals dat door een veranderende samenleving gewenst is.

 • Jongeren waarvan ouders geen financiële middelen hebben moeten we toch mogelijkheden bieden om te kunnen sporten.

9. JEUGD- EN JONGERENBELEID

Steins Belang wil ook in de komende raadsperiode met daadkracht investeren in jeugd en jongeren. Onze jongeren moeten in Stein kunnen opgroeien in een jeugdvriendelijke en veilige omgeving. Stein moet de jeugd iets bieden, daar gaan wij de komende jaren voor.

In de periode 2014-2018 zal Steins Belang zich focussen op:

 • Het krachtig bestrijden van schooluitval.

 • De jeugdwerkeloosheid neemt ook in onze gemeente toe. Als gemeente moeten wij een plan van aanpak opstellen in samenwerking met de regio gemeenten, centrum voor werk en inkomen en het bedrijfsleven.

 • Het opstellen van een stageplan waarin gemeente, het bedrijfsleven en het voortgezet onderwijs in de regio samenwerken en afspraken daar voor vastleggen is ook een wens van Steins Belang.

 • De eerder, door o.a. de Steinse Jongeren Adviesraad, aangeleverde plannen voor het creëren van betaalbare huurwoningen voor jongeren moeten in gepaste omvang verwezenlijkt worden. Woningcoöperaties en waar mogelijk particuliere eigenaren van gebouwen moeten daar, gestimuleerd door een goed vergunningenbeleid van de gemeente, samen werk van maken.

 • Hoewel de dagbesteding van jongeren de laatste jaren wijzigt, moet de gemeente het georganiseerd jongerenwerk zoals scouting en sportverenigingen, krachtig blijven ondersteunen door middel van een vereenvoudigde subsidieregeling.

 • Mede in het belang van de volksgezondheid moet deelname aan sportactiviteiten in verenigingsverband gestimuleerd worden door het aanbieden van goede en veilige accommodaties.

 • De accommodaties en voorzieningen moeten betaalbaar gehouden worden door b.v. het beheer en onderhoud over te dragen aan verenigingen die dit kunnen en willen oppakken.

 • Vrijwilligerswerk moet gekoesterd, gestimuleerd en gewaardeerd worden. Dat kan o.a. door het faciliteren met een onkostenvergoeding en/of het afsluiten van een risicoverzekering.

 • Beginnende bands blijven wij ondersteunen in hun zoektocht naar een gepaste oefenruimte.

 • Jongerenoverlast moet daadkrachtig aangepakt worden. Daarbij ook de ouders en de man of vrouw in het blauw op straat (en niet achter een bureau) betrekken. De kleine groep jeugdigen die overlast veroorzaken moet in Stein niet meer groeien maar afnemen.

 • De SJAR (Steinse Jongeren Advies Raad) moet meer naar de jongeren toe, naar de school, de wijk, de straat of op het plein. De SJAR moet de antenne zijn die opvangt, signaleert en adviseert bij oplossingen van problemen.

 • In buurten en wijken moeten voldoende voorzieningen blijven die van betekenis zijn voor de kindvriendelijke buurt. Dat kan mede bepalend zijn voor het aantrekken van jonge gezinnen.

 • Steins Belang wil initiatieven vanuit de jongeren blijven ondersteunen en faciliteren. Voorbeelden zijn o.a. het Bikepark en de gratis festivals zoals Coninxpop en Urpop.

 • Ook de gemeente Stein zal actief meedoen met 18 Zuid Limburgse gemeenten om klaar te zijn om in 2015 de jeugdzorg financieel en organisatorisch verantwoord over te nemen. Minder verkokering, bureaucratie en een effectievere en efficiëntere organisatie.

10. STEINS BELANG: VOOR EEN SENIORVRIENDELIJK BELEID

Senioren maken een belangrijk onderdeel uit van onze maatschappij. Daar zijn we ons terdege van bewust, daarom gaat Steins Belang voor een seniorvriendelijk beleid in onze gemeente.

ONZE AANDACHTSPUNTEN VOOR 2014-2018:

 • De gemeente stimuleert burgerinitiatieven en betrekt burgers van álle generaties bij hun gemeente of buurt. Daarbij worden ouderen en jongeren niet tegen elkaar uitgespeeld. Oud en jong samen is onze leuze. Steins Belang wil dat de gemeente faciliteert, o.a. inspraak van ouderen als het gaat om relevante voorzieningen voor ouderen. Ook moet de gemeente zorgen voor een adequaat vrijwilligersbeleid voor ouderenorganisaties, steun bieden aan mantelzorg en waardering daarvoor.

 • Steins Belang vindt dat onze gemeente fors moet blijven inzetten op voldoende en betaalbare woningen voor ouderen en werk maakt van een toegankelijke omgeving, met drempelvrije winkels, goed en veilig vervoer en voorzieningen dichtbij. Ook het stimuleren van vormen van mantelzorgwoningen naar behoefte en tegemoetkomend aan de wensen van de senioren.

 • Seniorenhuisvesting willen wij voortzetten zoals dat in Elsloo zichtbaar gerealiseerd is en in het centrum van Stein aangezet is. Er dienen voldoende seniorenwoningen en zorgwoningen in de kernen gerealiseerd te worden.

 • Steins Belang wil door beleid en plannen vorm geven aan gedeelde verantwoordelijkheid van burgers en gemeente voor zorg en welzijn. Ouderen worden gestimuleerd om mee te blijven doen en de gemeente garandeert dan zorg en ondersteuning daar waar oplossingen van burgers te kort schieten. Hiervoor is een ruimhartig WMO beleid wenselijk.

 • De gemeente moet financiële ondersteuning bieden in het kader van de bijzondere bijstand en bevordert een optimaal gebruik daarvan, o.a. door het geven van goede voorlichting. De gemeente moet daarbij oog hebben voor kwetsbare groepen ouderen, zoals ouderen met een zware zorgbehoefte.

 • Voor een samenhangend beleid/aanbod van de ouderengezondheidszorg is het volgens Steins Belang noodzakelijk dat de gemeente, samen met de GGD inzet op preventieve programma’s voor ouderen. Houdt rekening met de wensen van ouderen in haar beleid voor een beweegvriendelijke omgeving.

STEINS BELANG BLIJFT MET DAADKRACHT DAAROP INZETTEN.

Op 19 maart 2014 zijn de verkiezingen voor de Gemeenteraad!

Stemmen is een recht, maak gebruik van dat recht!

LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN !

Stem op 19 maart op:

LIJST 7 – STEINS BELANG

DAADKRACHT IN UW BELANG

(uiterst rechts op uw stembiljet!)

pdf openen