Skip to main content

Vragen over de ontwikkeling van de multifunctionele sportaccommodatie 2.0.

Fractie Steins Belang ontvangt antwoord op schriftelijke gestelde vragen omtrent het project MISA 2.0.
Op 15 april heeft u, als raadsfractie Steins Belang, middels RvO vragen het College verzocht om beantwoording van onderstaande vragen over de ontwikkeling van de multifunctionele sportaccommodatie 2.0. Dit naar aanleiding van de verstuurde RIB d.d. 29 maart 2019.

  1. Welke businessplannen van welke deelnemers aan MISA 2.0. Welke essentieel zijn voor het opstellen van het masterplan ontbreken nog? Wat is de oorzaak daarvan?

In maart was het businessplan van ESS (exploitatiestichting, Schietsportcentrum Stein) nog niet gereed. Het grove exploitatiemodel dat tot dat moment voorhanden was bleek niet voldoende voor mogelijke beleggers. Een uitgebreid marktonderzoek, een investeringsbegroting en een exploitatieberekening zijn inmiddels opgesteld. De aantoonbaarheid van financiële haalbaarheid is planologisch ook noodzakelijk bij een opstelling of wijziging van een bestemmingsplan.

Op basis van de nieuwe onderzoeken is door de projectgroep geconcludeerd dat met name de kleiduivenhal financieel niet haalbaar en levensvatbaar is. Wel wordt nog nader onderzocht of de andere onderdelen (300m baan) levensvatbaar zijn. Daarnaast is Krachtlab (momenteel als bedrijf gevestigd in Elsloo) een nieuwe deelnemer in de projectgroep. Het businessplan van Krachtlab is gereed en toont een positieve financiële haalbaarheid.

  1. Wanneer denkt uw College alles binnen te hebben aan gegevens voor de opstelling van een masterplan?

De projectgroep MISA 2.0. was voornemens om een voortgangsrapportage aan de Raad te tonen met daarin het masterplan, waarin ook de uitbreiding en deelname van Krachtlab zou worden toegelicht en de beoogde fasering, planning en kosten.  Er was een masterplan qua ontwerp gereed, met daarin een belangrijk uitgangspunt: de aanwezigheid van de kleiduivenschiethal. Echter dit masterplan moeten worden herzien nu duidelijk is geworden dat de kleiduivenschiethal niet gerealiseerd kan en zal worden door ESS. De verwachting is dat het herziene masterplan, de bijbehorende fasering, planning en uitvoeringskosten in september aan de Raad gepresenteerd kunnen worden.

  1. In welke van de drie opgedeeld onderdelen kan dit leiden tot vertraging in de planning en uitvoering?

Onderdelen uit het totale MISA project welke niet gehinderd worden door de wijziging in het programma en daarmee de ‘herziene’ indeling van het masterplan zullen zo spoedig mogelijk doorgaan moeten kunnen vinden. Het onderdeel aanpassing van bestaande gebouwen (complex de Ster) kan separaat worden uitgevoerd en hoeft niet noodzakelijk tot vertraging te leiden door de herziening van het masterplan. De gebouwelijke aanpassing van het complex ‘De Ster’ vormt géén onderdeel van MISA 2.0. In het project MISA 2.0. zitten o.a. de onderdelen 2e kunstgrasveld, nieuwe omheining, nieuwe parkeersituatie etc. De uitvoering van deze onderdelen zullen kunnen worden uitgevoerd na vaststelling van het plan MISA 2.0. en de bijbehorende kostenraming en fasering.

  1. Graag ontvangen per omgaande een actuele planning van het MISA 2.0 project.

De herziening van het plan zal zoals reeds genoemd in september aan de Raad gepresenteerd worden door de projectgroep.

Met vriendelijke Groet,

Burgemeester en wethouders van Stein,

Namens dezen,

Wethouder sport, cultuur, reactie en toerisme

Mw. R.C.M. van Mulken-van Lingen

 

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

26 september 2023

LimburgerGemeente Stein