Skip to main content

Vragen over de ontwikkelingen sportaccommodatie

 
Fractie Steins Belang stelt vragen inzake ontwikkelingen multifunctionele sportaccommodatie MISA 2.0.
 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN:
Ex. artikel 155, 1e lid gemeente wet 42 RvO
 
Stein, 15 April
 
Geachte College,
 
Mede naar aanleiding van uw brief aan de leden van de raad d.d. 29 maart 2019, zaaknummer 097129185 doen wij u de volgende vragen toekomen.
 
In de bovengenoemde brief stelt uw college;
 
“Conform outputplanning zou u in maart 2019 nader geïnformeerd worden over de voortgang van het MISA project. Vanwege het nog ontbreken van definitieve informatie over o.a. business plannen van deelnemers welke essentieel zijn voor de vaststelling van een masterplan zult op een later tijdstip geïnformeerd worden over de vormgeving van het (master)plan en de planning.”
 
In ons coalitieakkoord 2018-2022 kansrijk besturen is opgetekend en als zodanig door de gemeenteraad ter kennisgeving aangenomen;
 
“Majeure projecten als MISA 2.0 worden opgedeeld in beheersbare onderdelen. Door projecten te faseren en af te bakenen kunnen berekening en uitvoering worden vereenvoudigd en beslistrajecten worden ingekort. Daarbij zijn drie onderdelen van belang die weliswaar overlappen maar grotendeels separaat kunnen worden uitgevoerd.
 
• Het sportcomplex ’t Hetjen wordt ingericht als multifunctionele sportzone: Inkrimpen van voetbalcapaciteit naar 2 (kunstgras) velden, aanleg van 2 handbal / trapveldjes, upgrade van beachvelden t.b.v. diverse zaalsportverenigingen;
 
• De bestaande gebouwen en toegang worden duurzaam aangepast met als bijkomend gevolg dat er ruimte voor andere sporten en functies ontstaat;
 
• Faciliteren (Private Equity) investeringen in de Schiethal en aanpassingen van het Manegecomplex t’ Hetjen.
De gemeente zorgt voor ambtelijke ondersteuning van de projecten. Verdere financiële inbreng beperkt zich tot infrastructurele aanpassingen die – op voorspraak van lokale inwoners en DOP Nieuwdorp – noodzakelijk zijn indien deze projecten tot uitvoering komen.”
 
Wij hebben naar aanleiding van Uw bovengenoemde brief dan ook enkele vragen waarop wij een antwoord wensen zoals;
 
1. Welke businessplannen van welke deelnemers aan MISA 2.0. welke essentieel zijn voor het opstellen van het masterplan ontbreken nog? Wat is de oorzaak daarvan?
 
2. Wanneer denk u College alles binnen te hebben aan gegevens voor de opstelling van een masterplan?
 
3. In welke van de drie opgedeeld onderdelen kan dit leiden tot vertraging in de planning en uitvoering?
 
4. Graag ontvangen wij per omgaande een actuele planning van het project MISA 2.0.
 
Wij zien uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
 
Hoogachtend,
Namens de fractie Steins Belang

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

01 december 2023

LimburgerGemeente Stein