Skip to main content

Motie inzake parkeerplaats Steinerbos

Lees hieronder de ingediende motie met het onderzoek naar mogelijkheden verharding parkeerplaats Brasserie Steinerbos.

MOTIE 
10 november 2022

(ex artikel 37 Reglement van Orde)

Naam Indiener: Noud Claessens (Steins Belang), John Cleuters (Steins Belang)

Namen ondersteuners:

Raadsvergadering: 10 november 2022.

Onderwerp: onderzoek naar mogelijkheden verharding parkeerplaats Brasserie Steinerbos

De raad van de gemeente Stein, bijeen in de begrotingsvergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat:

  • De vijver van Steinerbos een facelift heeft gehad.
  • Het wandelgebied is ontwikkeld.
  • Invalideparkeerplaatsen zijn aangelegd.

Overwegende dat;

  • Het upgraden van het Steinerbos aan de ingang zijde Mauritsweg in het kader van toerisme in 2023 staat gepland.
  • Het in dit project gaat om het verbeteren van de verouderde, nu deels overwoekerde parkeerplaatsen, en het aanbrengen van verlichting en zitelementen met informatieborden, vanaf de entree van het Steinerbos (Mauritsweg zijde) tot aan de parkeerplaats van de Brasserie Steinerbos
  • De nabije parkeerplaats van de brasserie dus buiten de scope van dit project valt.
  • Voor de parkeerplaats van de brasserie ook een structurele en toekomstbestendige verharding noodzakelijk is, om de volledige potentie van dit gebied te benutten en de ontwikkeling van deze zijde van het Steinerbos af te ronden.
  • Hierdoor het kwaliteitsniveau van het gebied beter aansluit op het onlangs opgeknapte gedeelte rondom de vijvers van het Steinerbos. Hiermee wordt recht gedaan aan de toeristische potentie van het gebied.

Verzoekt het College van B&W:

  • In de geest van de overwegingen in deze motie, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de verharding van de parkeerplaats bij de brasserie, mét inachtneming van alle kenmerken van het gebied, zoals de bodemgesteldheid maar ook de waterberging en -afvoer.
  • b.v. de bevindingen een voorstel (incl. dekking) uit te werken, en dit ter beoordeling voor te leggen aan de Raad, uiterlijk eind 1e kwartaal 2023.

En gaat over tot orde van de dag.

(Naam en handtekening van de indiener)

Noud Claessens Fractievoorzitter (Steins Belang)

(Naam en handtekening van eventuele ondersteuners)

John Cleuters (Steins Belang)

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

15 juni 2024

LimburgerGemeente Stein