MISA 2.0. Tweede kunstgrasveld R.K.S.V. De Ster.

De fractie Steins Belang diende in de raadsvergadering van 14 november een motie in nadat eerder een wijzigingsvoorstel (lees amendement) op de begroting 2020 van de gemeente Stein door het college van Burgemeester en Wethouders werd ontraden. De motie kreeg de steun van de voltallige gemeenteraad. Daarmee is besloten dat; RKSV De ster ingaande het voetbalseizoen 2021-2022 zal beschikken over een 2de kunstgrasveld dat gerealiseerd en bespeelbaar is. Het is het resultaat dat telt!
Namens de fractie Steins Belang, Noud Claessens

Fractievoorzitter Steins Belang

Lees motie onderstaand en artikel in dagblad de Limburger van 8 november 2019.

MOTIE 14-11-2019

(ex artikel 37 Reglement van Orde)

Naam Indiener: Noud Claessens (Steins Belang)

Namen ondersteuners:

Mirjam Driessen - Frederix (Steins Belang)

Raadsvergadering: 14 november 2019

Onderwerp: Het na voren halen van de aanleg van het 2de kunstgrasveld ten behoeve van het complex R.K.S.V.

De Ster accommodatie ’t Hetjen.

De raad van de gemeente Stein, bijeen in de begrotingsvergadering van 14 november 2019, Kennisgenomen hebbende van de reactie van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 31 oktober2019 op het ingediende amendement op de programmabegroting 2020-2023 eveneens over bovengenoemd onderwerp. ”Echter omdat wij in principe niet afwijzend staan tegenover de aanleg van een tweede kunstgrasveld op sportcomplex ’t Hetjen staan wij natuurlijk open voor suggesties en oplossingen om de begroting meerjarige alsnog sluitend te krijgen”.

Overwegend dat;

- Het van groot belang is voor de uitoefening van sportactiviteiten door R.K.S.V. De Ster op het complex t’Hetjen dat het 2e kunstgrasveld met ingang voor het voetbalseizoen 2021/2022 gerealiseerd en bespeelbaar moet zijn.

De raad van de gemeente Stein in vergadering bijeen op 14 november 2019;

- Draagt het College van Burgemeester en Wethouders op om naar financiële dekking te zoeken om meer jaren perspectief voor de begroting 2021, 2022 en 2023.

- En tevens zorg te dragen voor een meerjarig sluitende begroting. -

- En een voorstel als zodanig aan de raad voor te leggen op korte termijn.

En gaat over tot orde van de dag.

(Naam en handtekening van de indiener)

Noud Claessens Fractie voorzitter (Steins Belang)

(Naam en handtekening van eventuele ondersteuners)

Mirjam Driessen - Frederix (Steins Belang)

 

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

LimburgerStein

© - Steins Belang.

/ brainy.nl \