Skip to main content

ALGEMENE BESCHOUWINGEN - Programmabegroting 2020-2023

In dit artikel leest u de algemene beschouwingen.

 ALGEMENE BESCHOUWINGEN

 • Programmabegroting 2020-2023

 STEINS BELANG

Noud Claessens
Mirjam Driessen-Frederix

Voorzitter, College, collega’s van de Raad en inwoners van Stein hier aanwezig en ook de luisteraars en kijkers thuis, welke deze raadsvergadering volgen via de Lokale Omroep Stein.

Op de eerste plaats willen wij als Steins Belang een woord van dank over brengen aan allen, medewerkers en bestuurders, die hebben gewerkt aan de totstandkoming van de programmabegroting 2020 met het meerjarig perspectief voor 2021, 2022 en 2023.

Voornoemde stukken zijn goed leesbaar en zien er goed verzorgd uit. Hiervoor onze dank.

Voorzitter in deze beschouwing geven wij in een aantal onderwerpen aan wat Steins Belang onder uw aandacht wil brengen.

FINANCIËLE POSITIE GEMEENTE     

De gemeente Stein staat er uitstekend voor op financieel gebied. Het weerstandvermogen van de gemeente Stein is nog altijd bovengemiddeld en blijft nog altijd boven het weerstandsratio van 2 (uitstekend). Zoals blijkt hoeven wij, behoudens echte grote tegenvallers geen greep te doen uit de algemene reserve. Wij kunnen dan ook als Steins Belang met gepaste trots melden dat wij onze burgers niet hoeven te confronteren met extra bezuinigingsmaatregelen. Voorzitter, wij herhalen: het gaat goed met Stein, zeker in financiële zin. En daar mogen we met zijn allen terecht trost op zijn.

SOCIAAL DOMEIN

Voorzitter, de problematiek met betrekking tot de lange wachttijden, meer verschillende hulpverleners voor een client en te krappe financiële middelen is ook in Den Haag door gedrongen. Op termijn gaan mogelijk weer deeltaken die nu bij de gemeente liggen weer terug naar de rijksoverheid. Wij wachten even of wat dat gaat worden?

Wel zouden wij nu graag van de wethouder sociaal domein willen weten in een geactualiseerd geanonimiseerd overzicht van het aantal personen op de wachtlijst in onze gemeente met benoeming van de problematieken en de wachttijden per persoon.

PARTICIPATIEBEDRIJF VIXIA

De fractie Steins Belang heeft al eerder uitgesproken, dat er pas een besluit genomen dient te worden, wanneer het totaalbeeld van alle keuzemogelijkheden en de bijbehorende risico’s zichtbaar zijn gemaakt. Onlangs zijn nieuwe financiële gegevens aangereikt welke van invloed zijn op de keuzemogelijkheden A, B en C. Het behandelingstraject is opgerekt in een vervolgplanning. Wij wachten met spanning verdere informatie van uw College af om als dat kan voor de jaarwisseling een besluit te kunnen nemen. Wordt het A of B?

TOEKOMST WENSAUTO

Voorzitter, naar aanleiding van het gestelde op pagina 13 van de begroting, willen wij graag als Steins Belang in relatie met afspraken die gemaakt zijn met de startsubsidie als extra tijdelijke ondersteuning door de gemeente een overzicht hebben van het gebruik (aantal ritten) over de jaren van het bestaan van de wensauto.

Met betrekking tot de wens van het College om per kern een opstapplaats voor de regionale bus door vervoerder Arriva te verzorgen. Vragen wij uw College die mogelijkheid per omgaande te onderzoeken in overleg met Arriva als vervoerder en de provincie als concessie verlener en financierder van het openbaar vervoer en de voorziening van de wens bus.

 • Wanneer is de einddatum van financiering middels subsidie door de provincie Limburg van het project wensauto Meers?
 • Is het juist dat de provinciale subsidieregeling wensauto per 30 april 2019 beëindigd is door de provincie?

Voorzitter beantwoording van deze vragen dient als ondersteuning voor de voortgang van het project wensbus na afloop van provinciale subsidieregeling.

MUZIEKONDERWIJS

Muziekonderwijs door Artamuse verkeert in financieel zwaar weer. Uit de krant dagblad de Limburger mochten we vernemen dat nu ook de gemeenteraad van Sittard-Geleen in navolging van Beek en Stein zicht te willen inzetten voor het voortbestaan van Artamuse. Dat juichen wij toe als Steins Belang.

Wij roepen de Colleges van betrokken gemeenten op vaart te maken op dat dossier en;

 • Allereerst te onderzoeken en vast te leggen wat er zoal fout is gegaan in de huidige opzet?
 • In overleg met de muziekverenigingen in de regie te zoeken naar samenwerking om tot een hernieuwde passende opzet in afgeslankt vorm van Artmuse te komen.
 • De nadelige financiële gevolgen goed inzichtelijk in kaart te brengen met alle betrokken partijen te delen.

Een nieuw model voor het muziekonderwijs op kort termijn aan de raden in de regio voor te leggen waarin plek is voor Artmuse in passende vorm.

Wanneer denkt het college een plan te kunnen presenteren aan de raad over hoe wij verder gaan met het muziekonderwijs?

ONDERWIJS

Onderwijs en met name de huisvesting van het onderwijs in onze gemeente houdt de gemoederen nog altijd bezig in zowel Berg aan de Maas en Urmond. Uit het verdiepingsonderzoek is navoren gekomen, dat het samenvoegen tot 1 locatie het beste alternatief zou zijn. Voortzetting van twee vestigingen met gedeelde kind centra blijft ook mogelijk. De kwaliteit van het onderwijs blijft hierbij het belangrijkste punt. Ook de toekomst van de twee basisscholen, de Maaskei en Kerensheide in de kern Stein is nog niet bepaald. Graag hadden wij van beide genoemde situaties de leerlingenaantallen per 1 oktober 2019. Ook willen wij op korte termijn van Uw College graag een voortgangsrapportage over beide situaties. Duidelijkheid over de toekomst in beide situaties is een sterke behoefte van ouders en verzorgers.

SCHOOLZWEMMEN

Wij vinden als Fractie Steins Belang het van maatschappelijk belang, dat elke kind in de waterrijke gemeente Stein kan zwemmen. Het schoolzwemmen draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Wij willen als raadsfractie Steins Belang graag een spoedig mogelijk beschikken over deelname cijfers van kinderen per school. Ook willen wij graag evaluatie gegevens ontvangen over het functioneren van de huidige regeling met daarin de benoeming van plus en min punten. Wij kunnen ons dan een beeld vormen van hoe en met welke inzet van middelen wij het schoolzwemmen naar de toekomst kunnen blijven stimuleren.

TOERISME

Fractie Steins belang vindt het noodzakelijk dat de komende jaren de Gemeente Stein in lijn met het coalitieakkoord verder investeert in de profilering op toeristisch en recreatief gebied. Dit door verbindingen te leggen tussen de parels van Stein op het gebied van recreatie, cultuurhistorie/musea, wandelen, fietsen en uitvoeren van de toeristische uitvoeringsagenda. Zodat de inwoners en de toeristen trots kunnen zijn op het lokale toerisme binnen de gemeente Stein.

Wij vragen uw college bijzondere aandacht te blijven geven aan het grensoverschrijdende project ‘de voetgangers/fietsburg over de maas. Wat is de stand van zaken nu?

 • Kan het College ons een beeld schetsen waarin wij vernemen welke stappen betrekking hebbende op de realisering van de brug die gezet zijn en welke nog genomen zullen moeten worden?
 • Wanneer er nu duidelijkheid is over wanner Stein en Maasmechelen kunnen rekenen op steun en financiële bijdrage van beide provincies en Europa?

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Op dit gebied is nog voldoende werk aan de winkel in Stein. Kleine criminaliteit, overlast van hangjongeren waar burger last van hebben verdiend meer aandacht. Wijkagenten dienen naar onze mening meer zichtbaar aanwezig te zijn ook in die uren veelal s ’avonds waarin die overlast plaats vindt. Voorzitter, in april 2019 hebben wij als fractie Steins Belang gevraagd de volgende aandachtpunten in het reguliere driehoeksoverleg Westelijke Mijnstreek te bespreken en op te nemen in het uitvoeringsplan voor de gemeente Stein met als uitgangspunt, dat het huidige budget toereikend moet zijn.

 1. In het bijzonder aandacht voor: het gebied High Impact Crimes (Woninginbraken en berovingen) met een integrale aanpak voor veelplegers en rondreizende criminele bendes.
 2. Toevoeging aan de aan de aandachtsgebieden: meer zichtbare politie en Boa’s op straat om het veiligheidsgevoel van inwoners te bevorderen.

Vraag aan het college. Wat is hier uitgekomen?

VERKEER

In onze bedrijvige en duurzame leefomgeving is een goed bereikbare en veilige verkeersomgeving een must. Uit de reeds uitgevoerd verkeersarrangementen in de kernen Stein en Elsloo zijn er verschillende locaties navoren gekomen waar te hard worden gereden en er sprake is van een onoverzichtelijke verkeerssituatie.

Als fractie Steins Belang vragen wij om zo snel mogelijk de problematiek omtrent te hard rijden aan te pakken en zoals verder nodig andere passende maatregelen te treffen.

Voor de fractie Steins Belang is het onacceptabel, dat er pas in 2024 de brug in Urmond over het Julianakanaal gerenoveerd of vernieuwd zal gaan worden. Wij vragen uw college om alles in het werk te stellen om tot een snellere realisatie te komen. Kan het College toelichten welke mogelijkheden voor versnelling er nog zijn?

VOLKSHUISVESTING

In de Westelijke Mijnstreek en ook in de Gemeente Stein is er nog steeds sprake van een discrepantie tussen de huidige woningvoorraad en de toekomst benodigde woningen. Het toekomstbestendig maken van onze woningvoorraad is één van de topprioriteiten. Wij vinden het belangrijk als Steins Belang dat iedereen die zich binnen de gemeente Stein wil huisvesten, ook in de toekomst de mogelijkheid heeft om in onze prachtige gemeente te kunnen blijven wonen. In het woningproject Bramert Noord zien wij als fractie Steins Belang een kans voor het update-to-date brengen van onze woningvoorraad en tevens realiseren energie neutrale woningen. Het blijft verdacht stil rond Bramert Noord, maar we zeggen “geen nieuws is goed nieuws”. Wat is de stand van zaken nu?

DUURZAAMHEID

Op het gebied van duurzaamheid worden we als gemeente en inwoner geconfronteerd met forse uitdagingen. De komende jaren staat de gemeente Stein immers ten gevolge van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor grote opgaven op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. In de gemeente Stein zijn we al reeds gestart met het zonnepanelenproject en tevens is het college aan het onderzoeken of het voor Stein een optie is om aan te sluiten bij Groene Net. Op welke termijn denkt het College een plan te kunnen presenteren over het wel of niet aan sluiten bij het Groene net?

Duurzaamheidsagenda wanneer kunnen we die verwachten?

MISA 2.0.       

Eén van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van Steins Belang is MISA 2.0. Gezien de recente ontwikkelingen van het afhaken van particulieren initiatieven, vindt de Fractie Steins Belang het van groot belang dat het 2e kunstgrasveld voor voetbalvereniging RKSV De Ster met ingang voor het voetbalseizoen 2021/2022 gerealiseerd en bespeelbaar moet zijn. Wij zullen als Fractie Steins Belang een motie indienen, waarin wij het College van Burgemeester en Wethouders verzoeken om meerjarig financiële dekking te zoeken voor het realiseren van het 2de kunstgrasveld op accommodatie ’t Hetjen en tevens zorg te dragen voor een meerjarig sluitende begroting. Als gevolg op het indienen van voornoemde motie zullen wij het eerder ingediende amendement betrekking hebbende op begroting wijziging ten behoeve van aanleg van het 2de kunstgrasveld intrekken. Hetgeen inmiddels is gebeurd is zoals u door de griffie is medegedeeld.  

STEINERBOS

Steinerbos staat op afstand, maar is niet ver weg. Nadat eerder het openbare gedeelte van het Steinerbos door de gemeente grondig is aangepakt, de paden en vijvers in zijn geheel zijn opgeknapt. Een geheel nieuwe wandelpad rond het park is aangelegd bereiken ons vele positieve berichten van inwoners.

Maar Steinerbos is nooit af, maar altijd in beweging. Zo is in de B.V. Steinerbos een begin gemaakt met de vernieuwing van de speeltoestellen, de kinderboerderij ondergaat een algehele opknapbeurt, er is een blote voetpad aangelegd en rond de jaarwisseling is ook de lang gekoesterde wens van Steins Belang de indoor speelhal een feit. Steinerbos wordt steeds meer de trots van Stein.

Tenslotte voorzitter danken wij u allen voor uw geduld en belangstelling voor onze beschouwingen.

Tot zo ver onze beschouwingen.

 

 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

 • Programmabegroting 2020-2023

STEINS BELANG

Noud Claessens                               Mirjam Driessen-Frederix

 

 

Voorzitter, College, collega’s van de Raad en inwoners van Stein hier aanwezig en ook de luisteraars en kijkers thuis, welke deze raadsvergadering volgen via de Lokale Omroep Stein.

Op de eerste plaats willen wij als Steins Belang een woord van dank over brengen aan allen, medewerkers en bestuurders, die hebben gewerkt aan de totstandkoming van de programmabegroting 2020 met het meerjarig perspectief voor 2021, 2022 en 2023. 

Voornoemde stukken zijn goed leesbaar en zien er goed verzorgd uit. Hiervoor onze dank.

Voorzitter in deze beschouwing geven wij in een aantal onderwerpen aan wat Steins Belang onder uw aandacht wil brengen.

FINANCIËLE POSITIE GEMEENTE     

De gemeente Stein staat er uitstekend voor op financieel gebied. Het weerstandvermogen van de gemeente Stein is nog altijd bovengemiddeld en blijft nog altijd boven het weerstandsratio van 2 (uitstekend). Zoals blijkt hoeven wij, behoudens echte grote tegenvallers geen greep te doen uit de algemene reserve. Wij kunnen dan ook als Steins Belang met gepaste trots melden dat wij onze burgers niet hoeven te confronteren met extra bezuinigingsmaatregelen. Voorzitter, wij herhalen: het gaat goed met Stein, zeker in financiële zin. En daar mogen we met zijn allen terecht trost op zijn.

SOCIAAL DOMEIN

Voorzitter, de problematiek met betrekking tot de lange wachttijden, meer verschillende hulpverleners voor een client en te krappe financiële middelen is ook in Den Haag door gedrongen. Op termijn gaan mogelijk weer deeltaken die nu bij de gemeente liggen weer terug naar de rijksoverheid. Wij wachten even of wat dat gaat worden?

Wel zouden wij nu graag van de wethouder sociaal domein willen weten in een geactualiseerd geanonimiseerd overzicht van het aantal personen op de wachtlijst in onze gemeente met benoeming van de problematieken en de wachttijden per persoon.

PARTICIPATIEBEDRIJF VIXIA

De fractie Steins Belang heeft al eerder uitgesproken, dat er pas een besluit genomen dient te worden, wanneer het totaalbeeld van alle keuzemogelijkheden en de bijbehorende risico’s zichtbaar zijn gemaakt. Onlangs zijn nieuwe financiële gegevens aangereikt welke van invloed zijn op de keuzemogelijkheden A, B en C. Het behandelingstraject is opgerekt in een vervolgplanning. Wij wachten met spanning verdere informatie van uw College af om als dat kan voor de jaarwisseling een besluit te kunnen nemen. Wordt het A of B?

TOEKOMST WENSAUTO

Voorzitter, naar aanleiding van het gestelde op pagina 13 van de begroting, willen wij graag als Steins Belang in relatie met afspraken die gemaakt zijn met de startsubsidie als extra tijdelijke ondersteuning door de gemeente een overzicht hebben van het gebruik (aantal ritten) over de jaren van het bestaan van de wensauto.

Met betrekking tot de wens van het College om per kern een opstapplaats voor de regionale bus door vervoerder Arriva te verzorgen. Vragen wij uw College die mogelijkheid per omgaande te onderzoeken in overleg met Arriva als vervoerder en de provincie als concessie verlener en financierder van het openbaar vervoer en de voorziening van de wens bus.

-          Wanneer is de einddatum van financiering middels subsidie door de provincie Limburg van het project wensauto Meers?

-          Is het juist dat de provinciale subsidieregeling wensauto per 30 april 2019 beëindigd is door de provincie?

Voorzitter beantwoording van deze vragen dient als ondersteuning voor de voortgang van het project wensbus na afloop van provinciale subsidieregeling.

MUZIEKONDERWIJS

Muziekonderwijs door Artamuse verkeert in financieel zwaar weer. Uit de krant dagblad de Limburger mochten we vernemen dat nu ook de gemeenteraad van Sittard-Geleen in navolging van Beek en Stein zicht te willen inzetten voor het voortbestaan van Artamuse. Dat juichen wij toe als Steins Belang.

Wij roepen de Colleges van betrokken gemeenten op vaart te maken op dat dossier en;

-          Allereerst te onderzoeken en vast te leggen wat er zoal fout is gegaan in de huidige opzet?

-          In overleg met de muziekverenigingen in de regie te zoeken naar samenwerking om tot een hernieuwde passende opzet in afgeslankt vorm van Artmuse te komen.

-          De nadelige financiële gevolgen goed inzichtelijk in kaart te brengen met alle betrokken partijen te delen.

 

Een nieuw model voor het muziekonderwijs op kort termijn aan de raden in de regio voor te leggen waarin plek is voor Artmuse in passende vorm.

Wanneer denkt het college een plan te kunnen presenteren aan de raad over hoe wij verder gaan met het muziekonderwijs?

ONDERWIJS

Onderwijs en met name de huisvesting van het onderwijs in onze gemeente houdt de gemoederen nog altijd bezig in zowel Berg aan de Maas en Urmond. Uit het verdiepingsonderzoek is navoren gekomen, dat het samenvoegen tot 1 locatie het beste alternatief zou zijn. Voortzetting van twee vestigingen met gedeelde kind centra blijft ook mogelijk. De kwaliteit van het onderwijs blijft hierbij het belangrijkste punt. Ook de toekomst van de twee basisscholen, de Maaskei en Kerensheide in de kern Stein is nog niet bepaald. Graag hadden wij van beide genoemde situaties de leerlingenaantallen per 1 oktober 2019. Ook willen wij op korte termijn van Uw College graag een voortgangsrapportage over beide situaties. Duidelijkheid over de toekomst in beide situaties is een sterke behoefte van ouders en verzorgers.

SCHOOLZWEMMEN

Wij vinden als Fractie Steins Belang het van maatschappelijk belang, dat elke kind in de waterrijke gemeente Stein kan zwemmen. Het schoolzwemmen draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Wij willen als raadsfractie Steins Belang graag een spoedig mogelijk beschikken over deelname cijfers van kinderen per school. Ook willen wij graag evaluatie gegevens ontvangen over het functioneren van de huidige regeling met daarin de benoeming van plus en min punten. Wij kunnen ons dan een beeld vormen van hoe en met welke inzet van middelen wij het schoolzwemmen naar de toekomst kunnen blijven stimuleren.

TOERISME

Fractie Steins belang vindt het noodzakelijk dat de komende jaren de Gemeente Stein in lijn met het coalitieakkoord verder investeert in de profilering op toeristisch en recreatief gebied. Dit door verbindingen te leggen tussen de parels van Stein op het gebied van recreatie, cultuurhistorie/musea, wandelen, fietsen en uitvoeren van de toeristische uitvoeringsagenda. Zodat de inwoners en de toeristen trots kunnen zijn op het lokale toerisme binnen de gemeente Stein. 

Wij vragen uw college bijzondere aandacht te blijven geven aan het grensoverschrijdende project ‘de voetgangers/fietsburg over de maas. Wat is de stand van zaken nu?

-          Kan het College ons een beeld schetsen waarin wij vernemen welke stappen betrekking hebbende op de realisering van de brug die gezet zijn en welke nog genomen zullen moeten worden?

-          Wanneer er nu duidelijkheid is over wanner Stein en Maasmechelen kunnen rekenen op steun en financiële bijdrage van beide provincies en Europa?

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Op dit gebied is nog voldoende werk aan de winkel in Stein. Kleine criminaliteit, overlast van hangjongeren waar burger last van hebben verdiend meer aandacht. Wijkagenten dienen naar onze mening meer zichtbaar aanwezig te zijn ook in die uren veelal s ’avonds waarin die overlast plaats vindt. Voorzitter, in april 2019 hebben wij als fractie Steins Belang gevraagd de volgende aandachtpunten in het reguliere driehoeksoverleg Westelijke Mijnstreek te bespreken en op te nemen in het uitvoeringsplan voor de gemeente Stein met als uitgangspunt, dat het huidige budget toereikend moet zijn.

1.      In het bijzonder aandacht voor: het gebied High Impact Crimes (Woninginbraken en berovingen) met een integrale aanpak voor veelplegers en rondreizende criminele bendes.

2.      Toevoeging aan de aan de aandachtsgebieden: meer zichtbare politie en Boa’s op straat om het veiligheidsgevoel van inwoners te bevorderen.

Vraag aan het college. Wat is hier uitgekomen?

VERKEER

In onze bedrijvige en duurzame leefomgeving is een goed bereikbare en veilige verkeersomgeving een must. Uit de reeds uitgevoerd verkeersarrangementen in de kernen Stein en Elsloo zijn er verschillende locaties navoren gekomen waar te hard worden gereden en er sprake is van een onoverzichtelijke verkeerssituatie.

Als fractie Steins Belang vragen wij om zo snel mogelijk de problematiek omtrent te hard rijden aan te pakken en zoals verder nodig andere passende maatregelen te treffen. 

Voor de fractie Steins Belang is het onacceptabel, dat er pas in 2024 de brug in Urmond over het Julianakanaal gerenoveerd of vernieuwd zal gaan worden. Wij vragen uw college om alles in het werk te stellen om tot een snellere realisatie te komen. Kan het College toelichten welke mogelijkheden voor versnelling er nog zijn?

VOLKSHUISVESTING

In de Westelijke Mijnstreek en ook in de Gemeente Stein is er nog steeds sprake van een discrepantie tussen de huidige woningvoorraad en de toekomst benodigde woningen. Het toekomstbestendig maken van onze woningvoorraad is één van de topprioriteiten. Wij vinden het belangrijk als Steins Belang dat iedereen die zich binnen de gemeente Stein wil huisvesten, ook in de toekomst de mogelijkheid heeft om in onze prachtige gemeente te kunnen blijven wonen. In het woningproject Bramert Noord zien wij als fractie Steins Belang een kans voor het update-to-date brengen van onze woningvoorraad en tevens realiseren energie neutrale woningen. Het blijft verdacht stil rond Bramert Noord, maar we zeggen “geen nieuws is goed nieuws”. Wat is de stand van zaken nu?

DUURZAAMHEID

Op het gebied van duurzaamheid worden we als gemeente en inwoner geconfronteerd met forse uitdagingen. De komende jaren staat de gemeente Stein immers ten gevolge van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor grote opgaven op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. In de gemeente Stein zijn we al reeds gestart met het zonnepanelenproject en tevens is het college aan het onderzoeken of het voor Stein een optie is om aan te sluiten bij Groene Net. Op welke termijn denkt het College een plan te kunnen presenteren over het wel of niet aan sluiten bij het Groene net?

Duurzaamheidsagenda wanneer kunnen we die verwachten?

MISA 2.0.       

Eén van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van Steins Belang is MISA 2.0. Gezien de recente ontwikkelingen van het afhaken van particulieren initiatieven, vindt de Fractie Steins Belang het van groot belang dat het 2e kunstgrasveld voor voetbalvereniging RKSV De Ster met ingang voor het voetbalseizoen 2021/2022 gerealiseerd en bespeelbaar moet zijn. Wij zullen als Fractie Steins Belang een motie indienen, waarin wij het College van Burgemeester en Wethouders verzoeken om meerjarig financiële dekking te zoeken voor het realiseren van het 2de kunstgrasveld op accommodatie ’t Hetjen en tevens zorg te dragen voor een meerjarig sluitende begroting. Als gevolg op het indienen van voornoemde motie zullen wij het eerder ingediende amendement betrekking hebbende op begroting wijziging ten behoeve van aanleg van het 2de kunstgrasveld intrekken. Hetgeen inmiddels is gebeurd is zoals u door de griffie is medegedeeld.  

STEINERBOS

Steinerbos staat op afstand, maar is niet ver weg. Nadat eerder het openbare gedeelte van het Steinerbos door de gemeente grondig is aangepakt, de paden en vijvers in zijn geheel zijn opgeknapt. Een geheel nieuwe wandelpad rond het park is aangelegd bereiken ons vele positieve berichten van inwoners.

Maar Steinerbos is nooit af, maar altijd in beweging. Zo is in de B.V. Steinerbos een begin gemaakt met de vernieuwing van de speeltoestellen, de kinderboerderij ondergaat een algehele opknapbeurt, er is een blote voetpad aangelegd en rond de jaarwisseling is ook de lang gekoesterde wens van Steins Belang de indoor speelhal een feit. Steinerbos wordt steeds meer de trots van Stein.

Tenslotte voorzitter danken wij u allen voor uw geduld en belangstelling voor onze beschouwingen.

Tot zo ver onze beschouwingen.

 

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

02 maart 2024

LimburgerGemeente Stein