Skip to main content

Motie vreemd aan de orde van de dag Coalition of the Willing

Door de gezamenlijke partijen is een motie ingediend met het verzoek om als gemeente aan te sluiten bij het initiatief "Coalition of the Willing".

MOTIE
(ex artikel 34 Reglement van Orde)

Naam indieners: Ron de Rooy (DOS), José Ie (PvdA Stein), Suzanne Cramers (CDA Stein), John Busing (Progressief Stein), Noud Claessens (Steins Belang) en Willem Thewissen (CmB)

Raadsvergadering: 10 december 2020
Agenda: Vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: Coalition of the Willing

De raad van de gemeente Stein bijeen op 10 december 2020,

Constaterende dat:

 •  de omstandigheden die zich al lange tijd voordoen in diverse opvangkampen in het zuidoosten van Europa nog steeds mensonterend zijn;
 •  heel Europa nog steeds geen passend antwoord heeft op dit dringende vraagstuk;
 •  het vooral ook verweesde kinderen zijn die ernstig lijden in de vluchtelingenkampen.

Overwegende dat:

 •  de omstandigheden in opvangkampen elke dag onveiliger worden;
 •  Nederland het Kinderrechtenverdrag heeft ondertekend;
 •  kinderen afhankelijk zijn van hun ouders en verzorgers, zonder hen zich niet kunnen verdedigen en daardoor kwetsbaarder zijn voor mishandeling en uitbuiting;
 •  er een krachtig signaal dient te worden afgegeven richting het Kabinet alles in het werk te stellen om op Europees vlak een oplossing voor dit prangende probleem te bewerkstelligen;
 •  gemeente Stein zo’n krachtig signaal kan uitzenden door de bereidheid uit te spreken een aantal van deze verweesde kinderen een gastvrije opvang te bieden;
 •  zich vanaf maart van dit jaar diverse andere gemeentebesturen hebben aangesloten bij het initiatief ‘Coalition of the Willing’;
 •  als je de wereld wil verbeteren, dat je dan niet alleen bij jezelf moet beginnen, maar vooral moet beginnen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 •  zich aan te sluiten bij het initiatief ‘Coalition of the Willing’;
 •  mede daarmee richting het Kabinet aan te geven dat Stein bereid is om in overleg met de Rijksoverheid, COA, VNG, vluchtelingenwerk en andere lokale partners een aantal verweesde kinderen dat verblijft in Europese opvangkampen op te vangen;
 •  op deze manier een steentje bij te dragen aan een oplossing van deze vreselijke omstandigheden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ron de Rooy, DOS
José Ie, PvdA Stein
Suzanne Cramers, CDA Stein
John Busing, Progressief Stein
Noud Claessens, Stein Belang
Willem Thewissen, CMB

 Steins Belang Partijen

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

06 juni 2023

LimburgerGemeente Stein