Nieuwe Exploitatieovereenkomst Steinerbos BV voor periode 2019-2030

Als fractie Steins Belang zullen wij toelichten hoe de nieuwe Exploitatieovereenkomst Steinerbos BV voor periode 2019-2030 die wij van harte ondersteunen tot stand is gekomen:
In 2016 is SB toegetreden tot de coalitie van DOS, CDA en SB. In die coalitie heeft SB twee wethouders geleverd te weten Anton Roest en Gina van Mulken. Het tot een goed einde brengen van het al 30 jaar slepende hoofdpijn dossier Steinerbos werd aan wethouder Roest toevertrouwd. Er was ver voor aanvang van de toen aangetreden coalitie door de Raad voor gekozen om Steinerbos op afstand te plaatsen van de lokale politiek en onder te brengen in een aparte BV. Zo ontstond Steinerbos BV.

Na de oprichting van de BV was er bij een aantal partijen het idee ontstaan dat daarmee de problematiek van Steinerbos was opgelost. Immers er was een mooi nieuw zwembad dat onderdeel van Steinerbos BV ging uitmaken, het speelpark zou rustig blijven voortbestaan en men hoefde er niet veel meer naar om te kijken. Bovendien gaf de Raad aan dat de bijdrage in de kosten van het Steinerbos maximaal € 1 miljoen euro op jaarbasis mocht bedragen. Dit voor alle duidelijkheid inclusief alle kapitaallasten (= rente + afschrijvingskosten) van het nieuwe zwembad. Alleen die kapitaalslaten waren al ruim € 700.000,- waarbij nog kon worden opgeteld de huur die Steinerbos BV aan de gemeente Stein moest betalen van ruim € 150.000,- per jaar. Toen was al duidelijk dat het park van de netto € 150.000,- die overbleef nooit een gezonde exploitatie zou kunnen draaien. Dit bedrag was dan ook zo stelde de rekenkamer later in haar rapport vast de feitelijke bijdrage die Steinerbos van de gemeente ontving. Alle andere zaken waren en zijn door Steinerbos BV niet beïnvloedbaar. (zie pagina 6 van het rapport “vooronderzoek probleemstelling, urgentie en verwachtingen Steinerbos).

De ene directeur kwam en ging. De volgende directeur nam het stokje wel over, maar ook dat was slechts voor korte tijd, zo bleek.

Daarna trad de huidige directeur Bert Hillen aan.

In september 2016 bracht de rekenkamer een rapport uit over de situatie bij Steinerbos BV. De rekenkamer constateerde dat een groot aantal randvoorwaarden die noodzakelijk moesten worden ingevuld om Steinerbos BV te kunnen laten functioneren als een zelfstandige BV niet waren ingevuld. Zo was er bijvoorbeeld geen Raad van Commissarissen die toezicht kon houden op het management van Steinerbos BV waardoor het college en de Raad steeds de neiging hadden om zich direct te willen bemoeien met allerlei bedrijfsvoerings-aspecten van Steinerbos BV. Iets wat heel duidelijk niet de rol is van het college en/of de raad. Uitsluitend in de AVA kon worden gesproken over de hoofdlijnen van het functioneren van de BV, bijvoorbeeld in geval de BV ernstig zou afwijken van de door de AVA goedgekeurde begroting. Het oplossen van een begrotingsprobleem zou in zo’n geval weer de opdracht van de BV zijn en weer niet van het college of van de raad.

Maar er waren naast het niet aanwezig zijn van een Raad van Commissarissen nog veel meer punten die ingevuld zouden moeten worden. Het ging om de volgende zaken:

  1. Er zou moeten worden onderzocht of de BV constructie de juiste en meest gewenste vorm van verzelfstandiging was.
  2. Bij voortzetting van de BV zou zo snel mogelijk een Raad van Commissarissen moeten worden ingesteld om te fungeren als klankbord en toezichthouder op het management van de BV.
  3. De BV zou afgerekend moeten kunnen worden op heldere doelen, die niet uitsluitend financieel van aard zouden moeten zijn.
  4. Er zou een normale liquiditeitspositie voor de BV moeten worden neergezet. De BV zou bij zelfstandig functioneren niet voortdurend aan het infuus van de gemeente moeten liggen.
  5. De informatievoorziening zou moeten worden aangepast. Er moest worden uitgegaan van de netto exploitatie subsidie, de 1 miljoen discussie creëerde voortdurend onrust en zette een verkeerde toon.
  6. De BV wordt gevraagd om via bijpraatsessie de verschillende stakeholders te informeren over de gang van zaken bij de BV.

Na dit rapport was het duidelijk dat er veel werk aan de winkel was om van de zieltogende Steinerbos BV die het op dat moment was een florerend bedrijf te maken waar Stein en haar bewoners trots op konden zijn. Bovendien was duidelijk dat de opbrengsten van Steinerbos BV heel sterk afhingen van de weersomstandigheden in het betreffende jaar.

Door de verantwoordelijk wethouder is de handschoen opgepakt om al de genoemde voorwaarden uit het rapport van de rekenkamer ingevuld te krijgen.

Langzaam maar zeker werden al de bovengenoemde voorwaarden ingevuld, en de interim directeur slaagde er tussen alle andere werkzaamheden door met zijn mensen ook nog in om binnen de 5 maanden die hij daarvoor had gekregen in het coalitieakkoord de Brasserie te renoveren en volgens plan midden 2017 te heropenen.

Vervolgens werd door de interim directeur in de AVA een businessplan voor de langere termijn gepresenteerd. Een plan onderbouwd met de nodig cijfers over de concurrentie in de omgeving, de kansen en bedreigingen voor het Steinerbos en de maatregelen die nodig waren om een meer stabiele (lees minder weersafhankelijke) opbrengstenstroom te genereren.

Met dit plan zou wel een duidelijke richting worden aangegeven voor de lange termijn toekomst van Steinerbos BV. Uitvoering van dit plan moest echter wachten op de volgende coalitie, pas daar zouden definitieve stappen gezet gaan worden aangaande de lange termijn toekomst van Steinerbos BV.

Na de gemeente raadsverkiezingen van 2018 werden door partijen onderhandelingen gevoerd over een nieuwe coalitie. Uiteindelijk werden DOS, CDA, SB en de VVD het eens over een coalitieakkoord genaamd “kansrijk besturen”. Hierin werden na langdurige onderhandelingen heldere afspraken gemaakt over de toekomst van Steinerbos BV. DOS, CDA, SB en VVD waren het naast een heel aantal andere zaken eens geworden over de stappen die op dit lastige dossier gezet zouden worden. Ik ga hier uiteraard niet op alle details in, die kunt u zelf steeds weer nalezen in het door alle partijen ondertekende coalitieakkoord.

In het vanavond voorliggende raadsvoorstel wordt door het college aan de raad aangeven welke vervolgstappen er nu nog op korte termijn gezet zullen gaan worden. Voorgesteld wordt om in te stemmen met een exploitatieovereenkomst en een huurovereenkomst voor de periode 2019-2030 en in te stemmen met de in financiële paragraaf genoemde budgetruimte en de daarbij behorende bijgevoegde begrotingswijziging.

Het is duidelijk dat de fractie Steins Belang dit raadsvoorstel van harte zal ondersteunen. De fractie Steins Belang is trots op het bereikte resultaat. Een resultaat waaraan door de verantwoordelijk wethouders, gesteund door de collega’s in de opeenvolgende colleges, het management van Steinerbos BV, haar medewerkers en een flink aantal medewerkers van de gemeente Stein met hart en ziel is gewerkt. De Fractie Steins Belang is er van overtuigd dat bij accordering van dit raadsvoorstel Steinerbos BV een prima toekomst tegemoet gaat. Een toekomst waarbij er ook een definitief einde komt aan het door de rekenkamer gesignaleerde “meerdere petten probleem”. Een toekomst waarbij Steinerbos BV als zelfstandige BV echt haar vleugels kan gaan uitslaan. Een toekomst waarbij de BV in de komende jaren kan gaan zorgen voor een positief netto exploitatie resultaat. Een toekomst waarbij de BV niet langer aan het infuus van de gemeente ligt. En een toekomst waarbij alle partijen de rol vervullen die ze moeten vervullen. Steinerbos BV in de rol van de echte ondernemer, de Raad van Commissarissen in de rol van toezichthouder op het door de BV gevoerde beleid, en de AVA als de bewaker van de belangen van de aandeelhouder. Daarmee wordt het ultieme doel bereikt: Een zelfstandig, goed functionerende financieel gezonde BV los van de Steinse politiek. 

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

LimburgerStein

© - Steins Belang.

/ brainy.nl \