Nieuws uit de raad vergadering van 12 september 2019 Participatiebedrijf/Vixia

Aan de orde is het raadsvoorstel inzake bestuursconvenant integraal participatiebedrijf.
Wij hebben als Steins Belang kennisgenomen van het Bestuursconvenant in zijn geheel en de artikelen 3.2, 3.4 en 3.5 in het bijzonder.
Wij stellen vast dat met artikel 3.2 recht wordt gedaan aan de wens van Stein om op basis van een totaaldossier een integraal besluit te nemen over de besturing en uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet.

Tevens constateren wij dat de artikelen 3.4 en 3.5 leiden tot beëindiging van GR Vixia en overdracht van Vixia B.V. aan het nieuwe participatiebedrijf. Als deelnemer van de GR Vixia verzet Steins Belang zich niet tegen beide bepalingen om aan de belangen en wensen dienaangaande van de drie andere deelnemers tegemoet te komen mits dit blijkt uit de instemming door deze drie gemeenten. Net zoals ook deze drie gemeenten bereid zijn om medewerking te verlenen aan de belangen en wensen van Stein om integraal aan het einde van het traject te kunnen beslissen.

Het college krijgt de opdracht mee om het verkennen van mogelijkheden voort te zetten aangaande uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en Participatiewet per 1 januari 2020 en een voorstel in oktober a.s. ter besluitvorming voor te laten leggen aan de gemeenteraad.

Tevens hebben wij in de beeldvormende vergadering van 4 september j.l. vernomen, dat onze Vixia mensen hun volledige rechten zullen behouden indien wij zouden instemmen met het voorliggende raadsvoorstel.

In die beeldvormende vergadering hebben wij een vraag over artikel 3:12 van het bestuursconvenant gesteld. Er wordt in artikel 3:12 benoemd dat de gemeenten Sittard-Geleen en Beek ontslagen worden van eerder genoemde afspraken indien er niet wordt voldaan aan de termijnen die gesteld zijn in artikelen 3.4 beëindig van de Gemeenschapelijke Regeling Vixia per 31 december 2019 en artikel 3.5. de overdracht van alle aandelen van Vixia B.V aan de centrum gemeente Sittard-Geleen en eigenaar in juridische zin van het nieuwe integraal participatiebedrijf per 31 december 2019.

Uit de schriftelijke beantwoording van die vraag blijkt dat de gemeente Stein en Beekdaelen ontslagen zijn van alle verplichtingen uit het bestuursconvenant en niet tot enige vorm van schadevergoeding verplicht zijn indien de besluiten van artikel 3:4 en 3:5 niet de vereiste meerderheid behalen. Dat geldt inderdaad ook indien de gemeenteraden van Stein en/of Beekdaelen besluiten om in het geheel niet aan te sluiten bij de centrumregeling. Artikel 3:2 van het bestuursconvenant verplicht de gemeente Stein en Beekdaelen immers niet om aan te sluiten bij de centrumregeling, maar alleen maar om daar vóór 1 december 2019 een besluit over te nemen.

Samenvattend kan de fractie Steins Belang instemmen met het voorliggende raadsvoorstel.

Noud Claessens
Fractievoorzitter Steins Belang

 

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

LimburgerStein

© - Steins Belang.

/ brainy.nl \