Steins Belang zet zich in voor de veiligheid van de Steinse burgers.

Noud Claessens fractievoorzitter Steins Belang heeft in de raadsvergadering van 4 april 2019 in een motie aan de raad voorgesteld burgemeester mevrouw Leurs-Mordang op pad te sturen met een aantal wensen om Stein veiliger te maken. Steins belang wilt meer politie en boa’s zichtbaar en beter op straat het veiligheidsgevoel van inwoners te bevorderen. In het bijzonder aandacht voor: het gebied High impact Crimes (Woninginbraken en berovingen) met een integrale aanpak voor veelplegers en rondreizende criminele bendes.
De gemeenteraad heeft de motie unaniem aangenomen. Lees meer over de motie via de link.

MOTIE
(ex artikel 34 Reglement van Orde)

Naam Indiener: Noud Claessens (Steins Belang)

Namen ondersteuners:
Ron de Rooy (DOS)
Frank Dassen (VVD)
Eric Bours (CDA)
José Ie (PVDA)
Willem Thewissen (CMB)
Frans van de Avert (Progressief Stein)

Raadsvergadering: 4 April 2019

Onderwerp: Kadernota integrale veiligheid Westelijke Mijnstreek 2019-2022 (Gem blad Afd 2019). Zaaknummer 09711053150

De raad van de gemeente Stein, in vergadering bijeen op 4 april 2019.

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat

  • De gemeenteraad wordt voorgesteld; in te stemmen met de kadernota integrale veiligheid Westelijke Mijnstreek 2019-2022.

Voorts overwegende dat

  • De gemeenteraad van Stein de behoefte heeft een duidelijke prioriteit aan te brengen voor wat betreft de aandachtspunten zoals geformuleerd in de kadernota integrale veiligheid 2019-2022;

Verzoekt het college/ de portefeuillehouder onderstaande aandachtspunten in het reguliere driehoeksoverleg Westelijke Mijnstreek als agendapunt te bespreken en op te nemen in het uitvoeringsplan voor de gemeente Stein met als uitganspunt, dat het huidige budget toereikend moet zijn.

  1. In het bijzonder aandacht voor: het gebied High impact Crimes (Woninginbraken en berovingen) met een integrale aanpak voor veelplegers en rondreizende criminele bendes.
  2. Toevoeging aan de aandachtsgebieden: meer zichtbare politie en Boa’s op straat om het veiligheidsgevoel van inwoners te bevorderen.

Volgen handtekening indiener en ondersteuners

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

LimburgerStein

© - Steins Belang.

/ brainy.nl \