Skip to main content

Voetbalvereniging “R.K.S.V. De Ster” krijgt een meer toekomstproof ingericht sportcomplex.

Donderdag 31 oktober 2019 is de motie van de Fractie Steins Belang omtrent verbetering van de sanitaire voorzieningen en toegankelijkheid, unaniem gesteund door de gemeenteraad van Stein.
Lees verder voor de motie:

MOTIE 14-10-2019
(ex artikel 34 Reglement van Orde)

Naam Indiener: Noud Claessens (Steins Belang)

Namen ondersteuners:
Mirjam Driessen - Frederix (Steins Belang)

Raadsvergadering: 31 oktober 2019
Onderwerp: Uitvoering deelprojecten MISA 2.0. sportcomplex t’Hetjen / sportcomplex RKSV De Ster.

De raad van de gemeente Stein, in vergadering bijeen op 31 oktober 2019.

Overwegende dat;
- Het aantal jeugdleden bij voetbalvereniging De Ster fors toeneemt en wel met name de leeftijdsgroep 5 tot 11 jaar.
- Zich een substantiële toename van het aantal deelnemers aan het vrouwen-en meisjes voetbal aftekent
- Er tegemoet moet worden gekomen aan de wensen en behoeften van de doelgroep gehandicapte sport

Bovengenoemde overwegingen vragen om de nodige aanpassingen, verbeteringen en uitbreiding van o.a. de sanitaire voorzieningen op het complex t’Hetjen.

De raad van de gemeente Stein in vergadering op 31 oktober 2019 draagt het College van Burgemeester en Wethouders op;
- Op korte termijn uitvoering te geven aan de renovatie en uitbreiding van de sanitaire voorzieningen van de sportaccommodatie t’Hetjen zodanig dat aan deze aan de eisen van capaciteit en toegankelijkheid (sociale inclusie) voldoen.
- Het benodigde bedrag vrij te maken voor de financiering van dit project, dan wel een verzoek voor krediet aan onze raad voor te leggen.

En gaat over tot orde van de dag.

(Naam en handtekening van de indiener)
Noud Claessens Fractie voorzitter (Steins Belang)

(Naam en handtekening van eventuele ondersteuners)
Mirjam Driessen - Frederix (Steins Belang)

 

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

02 maart 2024

LimburgerGemeente Stein