Skip to main content

ALGEMENE BESCHOUWINGEN: Programmabegroting 2022-2025

Kijkend naar de voorliggende programmabegroting wil Steins Belang graag stilstaan bij de volgende hoofdthema’s:
Sociaal Domein, Toerisme, Energietransitie, Wonen en al laatste verkeer en bereikbaarheid.
Lees verder voor de gehele Programmabegroting 2022-2025

Voorzitter, College, collega’s van de Raad en inwoners van Stein hier aanwezig en ook de luisteraars en kijkers thuis, welke deze raadsvergadering volgen via de Lokale Omroep.

Op de eerste plaats willen wij als Steins Belang een woord van dank uitspreken aan allen, medewerkers en bestuurders, die hebben gewerkt aan de totstandkoming van de programmabegroting 2022 met het meerjarig perspectief voor 2023, 2024 en 2025. 

Voornoemde stukken zijn goed leesbaar en zien er netjes verzorgd uit. Hiervoor onze dank.

Als Fractie Steins Belang geven wij graag ook onze visie over de voorliggende meerjarige programmabegroting.

Kijkend naar de voorliggende programmabegroting wil Steins Belang graag stilstaan bij de volgende hoofdthema’s: Sociaal Domein, Toerisme, Energietransitie, Wonen en al laatste verkeer en bereikbaarheid.

Dat brengt mij bij de inhoud. En we starten met financiën.

FINANCIËLE POSITIE GEMEENTE    

In de kadernota 2022 zijn we al geïnformeerd over het financiële perspectief van de gemeente Stein. Zoals eerder aangegeven door het College, bevat deze begroting weinig nieuwe ambities. Echter, de voorgenomen ambities zijn vertaald en worden uitgevoerd. Deze begroting staat in het teken van een sluitend meerjarenperspectief met nog verschillende onzekerheden.

De alsmaar stijgende kosten binnen het sociaal domein zijn nog altijd een hot topic. De haalbaarheid van de in 2021 ingrijpende beheersmaatregelen binnen het sociaal domein staat bij sommige maatregelen onder druk. Dit hebben we als fractie kunnen constateren in de kwartaalrapportage Q2 Grip op Sociaal Domein. De betaalbaarheid en de grip op het sociaal domein blijft ook de fractie Steins Belang nog altijd zorgen baren.

Ook is er nog geen besluitvorming over de structurele bijdrage van het Rijk voor het uitvoeren van de taken binnen het sociaal domein, ondanks dat er een heldere uitspraak ligt van de arbitragecommissie dat de middelen ontoereikend zijn. Daarnaast is er ook nog geen beslissing genomen over de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Dit zijn allemaal onzekerheden en risico’s waarmee rekening gehouden dient te worden.

Toch ligt er nu een sluitende meerjarenbegroting voor ons. Ondanks dat niet alle jaren sluiten met een positief exploitatiesaldo namelijk:

  • 2022    + 493.000 euro
  • 2023    - 193.000 euro
  • 2024    - 185.000 euro
  • 2025    + 41.000 euro 

Wel is er nog steeds sprake van een gezonde begroting die ook voor de komende jaren een solide basis vormt om de beleidsdoelstellingen te blijven verwezenlijken.

SOCIAAL DOMEIN

Zoals wij al aangegeven hebben bij de financiën, zien de resultaten van de kwartaalrapportage Q2 op sociaal Domein niet erg rooskleurig uit.  Een aantal van de ombuigingsmaatregelen kunnen niet of gedeeltelijke worden uitgevoerd.

Wel zien wij dat een aantal zogenoemde ‘laagdrempelige’ besparingen zijn opgepakt. Alleen wij missen nog in het totaal verhaal de voortgang van de voorgestelde efficiency beheersmaatregelen. Graag nadere uitleg voorzitter. 

Als fractie Stein Belang hebben wij bij de vorige begrotingsvergadering uitgesproken dat wij willen dat de data van, de Jeugdzorg volledig in kaart wordt gebracht en dat via een real life dashboard deze data gecontroleerd en bijgestuurd wordt, om zodoende de resultaten en de verantwoording van de uitgaven direct in te kunnen zien. Dit besturingsmechanisme moet ervoor zorgen dat er direct en structureel kan worden bijgestuurd. De raad benadrukte het hebben van goede sturing informatie.

Voorzitter, wanneer is dit dashboard klaar?

We zijn als fractie trots dat wij zijn verkozen als meest toegankelijke gemeente van Nederland.

De verkiezing van Meest Toegankelijke Gemeente is erop gericht om gemeenten op een positieve manier aan te spreken op de belangrijke rol die zij spelen in het vergroten van toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, of met een chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid.

Inclusie staat al geruime tijd hoog op de agenda in Stein en het is prachtig om te zien dat alle inspanningen die gedaan zijn, bijdragen aan de toegankelijkheid van onze gemeente voor iedere inwoner van Stein.

Wij spreken dan ook als fractie een welgemeend compliment uit aan alle partners die hebben bijgedragen aan dit geweldige resultaat en wij vinden het van belang om op de ingeslagen weg verder te gaan.

TOERISME

Als Fractie Steins Belang willen wij de aankomende periode op dezelfde wijze blijven investeren in de profilering op toeristisch en recreatief gebied als de afgelopen bestuursperiode. Dit door verbindingen te leggen tussen de parels van Stein op het gebied van recreatie, cultuurhistorie/musea, wandelen, fietsen en uitvoeren van de toeristische uitvoeringsagenda. Zodat de inwoners en de toeristen trots kunnen zijn op het lokale toerisme binnen de gemeente Stein.

In Stein is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het uitvoeren van de Toeristisch uitvoeringsagenda.

Het resultaat hiervan mag gezien en ervaren worden.

  • Er is gestart met het schilderen van de viaducten.
  • 3 nieuwe toeristische informatie zuilen zijn in Terhagen, Meers en Maasband geplaatst + info DOP`s.
  • Aanleg trap dijk Meers.
  • Naar aanleiding van een motie van Steins Belang zal in het Najaar 2021/begin 2022 een invalideparkeerplaats bij Brasserie Steinerbos worden gerealiseerd Deze sluit aan op de in ontwikkeling zijnde inclusie-ronde/ route ter plaatse.
  • Het realiseren van het nieuwe Carillon op het Omphaliusplein.

ENERGIETRANSITIE

Fractie Steins Belang ziet de vastgestelde RES en de nog vast te stellen Warmtevisie als een leidraad voor het realiseren van een toekomstige energieneutraal Stein.

Wij vinden het van belang de doelstellingen realistisch en betaalbaar zijn voor de inwoners van Stein en dat alle inwoners mee kunnen participeren in de energietransitie.

De gemeente moet aandacht hebben voor de manier waarop de doelgroep bereikt wordt en hoe we de burger kunnen verleiden tot deelname aan de energietransformatie.

Duidelijke communicatie en vooral objectieve voorlichting naar de inwoners toe is dan noodzakelijk.

Onzes inziens zal het bieden van een financiële prikkel en ontzorgen (zoals al heeft plaats gevonden in het gemeentelijke zonnepanelen project) een goede stap in de richting zijn voor het realiseren van de stevige doelstellingen.

Fractie Steins Belang wil de weg naar verduurzaming stapsgewijs en weloverwogen faciliteren en inzetten.

WONEN

De woningmarkt in Stein zit nog steeds muurvast, er is weinig dynamiek op deze markt.

Vraag en aanbod liggen nog steeds ver uit elkaar en ook in Stein is de huizenprijs hoog.

Er zijn weinig tot geen mogelijkheden voor starters. Dit heeft tot gevolg dat starters op de woningmarkt huisvesting buiten Stein zoeken, dit moeten wij gezien de vergrijzing van onze gemeente niet willen en door een adequate aanpak vermijden.

Fractie Steins Belang wil door een gericht en divers aanbod huisvesting aan jongeren en ouderen bieden, zodat inwoners betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig binnen onze gemeente kunnen blijven wonen.

We hebben al uitgesproken dat wij als fractie Steins Belang beperkte woningbouw, in eerste aanzet 50 woningen op Bramert Noord willen realiseren. Dit is in overeenstemming met de uitkomsten van het onderzoek het realiseren van hoogwaardige duurzame woningen. Als fractie willen wij een tweede fase onderzoek naar mogelijk uitbreiding van Bramert Noord, met woningen waar in Stein behoefte aan is. Wij zijn van mening, dat dit de plaats in de gemeente Stein is waar nog een redelijk aantal woningen kan worden gebouwd.

Wij vinden het als Steins Belang noodzakelijk dat iedereen die binnen de gemeente Stein woont of zich wil huisvesten, ook in de toekomst de mogelijkheid heeft om in onze prachtige gemeente te kunnen (blijven) wonen.

VERKEER EN BEREIKBAARHEID

Een goede bereikbaarheid van de gemeente Stein is één van de kernwaarde voor Steins Belang voor het leefbaar houden van Stein. Door onze goede geografische ligging aan diverse snel en -waterwegen hebben wij in Stein zowel een goed woon en –leefklimaat en ook een gunstig economisch klimaat.

Afgelopen jaren is er doormiddel van het verkeersarrangement in kaart gebracht waar er nog werk aan de winkel is op het gebied van onze infrastructuur zowel op korte als lange termijn. Onze inwoners hebben op de georganiseerde verkeersarrangement avonden hun input kunnen geven over de verkeersveiligheid en de infrastructuur in hun wijk. Wij vinden het een goede zaak dat inwoners betrokken worden en om hun input over de verkeersveiligheid in hun wijk wordt gevraagd.

 

Als Fractie Steins Belang willen wij graag dat de verkeersarrangementen ook na afloop van deze bestuursperiode worden voorgezet.

Tenslotte voorzitter danken wij u allen voor het geduld en belangstelling voor onze beschouwing. Stein is nooit af blijf ons volgen.

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

30 mei 2024

LimburgerGemeente Stein